Affordable Access

Komparativna analiza polupredsjedničkih sustava vlasti u Rusiji i Poljskoj

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Pol misao 2009 2 PRIJELOM.indd 197 Doktorska disertacija Davor Boban: Komparativna analiza polupredsjedničkih sustava vlasti u Rusiji i Poljskoj Mentorica: prof. dr. sc. Mirjana Kasapović Datum obrane: 27. studenoga 2009. na Fakultetu političkih znanosti Povjerenstvo za obranu: prof. dr. sc. Nenad Zakošek (predsjednik) prof. dr. sc. Mirjana Kasapović prof. dr. sc. Slaven Ravlić Doktorska disertacija Davora Bobana* “Komparativna analiza polupredsjedničkih sustava vlasti u Rusiji i Poljskoj” obuhvaća ukupno 319 stranica, od toga je 245 stranica tekst disertacije, a 74 stranice popis literature, koji obuhvaća ukupno 513 referenci znanstvenih i stručnih izvora, 35 pravnih akata, 6 službenih publikacija te 530 vijesti Radija Slobodna Europa dostupnih na internetu. Disertacija sadrži i 4 ta- blice te 7 slika. Raščlanjena je u 8 poglavlja. U kratkom prvom poglavlju obrazlaže se izbor teme, komparacija polupredsjed- ničkih sustava Rusije i Poljske. U drugom se poglavlju ekspliciraju teorijsko i me- todološko polazište, istraživački dizajn te struktura izlaganja disertacije. Teorijski, rad je utemeljen u tradiciji novog institucionalizma. Budući da se analizira nastanak i razvoj sustava vlasti u okviru političkih sustava dviju istočnoeuropskih zemalja, primarni je teorijski okvir historijski institucionalizam, osobito u varijanti koju su obrazložili američki politolozi Theda Skocpol i Paul Pierson. Uz to se autor oslanja i na tradiciju institucionalizma racionalnog izbora, jer se u objema zemljama koje istražuje nove političke institucije nakon sloma socijalizma formiraju kao rezultat svjesnog institucionalnog dizajna u procesu donošenja i promjene ustava. Metodo- loški, disertacija je dizajnirana kao binarna studija slučaja: autor zasebno analizi- ra nastanak i funkcioniranje polupredsjedničkih sustava Rusije i Poljske, u širem Politička misao, god. 46, br. 2, 2009, str. 197-202 * Davor Boban, znanstveni novak na Fakultetu političkih znanosti, asistent na predmetima U

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F