Affordable Access

Tehnološke zabilješke

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_02-2007.vp:CorelVentura 7.0 tehnološke zabilješke Ureðuje: Marija-Biserka Jerman Kako spasiti pèele Tvrtke koje proizvode sredstva za zaštitu bilja i usjeva sve se èešæe optuÞuju kao krivci za smanjenje populacije pèela, prirodnih oprašivaèa. Pèele osim toga proizvode i dragocjeni med i pèelinji vosak. Struènjaci iz podruèja pesticida meðutim, smatraju da glav- ni krivci nisu njihovi proizvodi. Tako se optuÞeni aktivni sastojak insekticida fipronil upotrebljava na polju ispod zemlje za zaštitu sjemena Þitarica i suncokreta, te pèele ne mogu doæi u doticaj s njim. Oni smatraju da je glavni krivac promjena u poljoprivrednoj strukturi usjeva npr. smanjenje kulture suncokreta i nedostatak polena za hranidbu pèela. Drugi je uzrok širenje bolesti varoe, koja je stigla iz Azije, a na koju europske i amerièke pèele nisu ot- porne. Zato se intenzivno radi na pronalaÞenju uèinkovitog sin- tetskog sredstva za suzbijanje te bolesti (Bayer) ili prirodnih pre- parata, kiselina i esencijalnih ulja. M.-B. J. Prirodni materijal za pakiranje Švedski istraÞivaèi s Chalmers University of Technology, Göteborg, Švedska, priredili su novi barijerni film za kisik na osnovi poljopri- vrednog otpada. Barijerni filmovi za kisik vrlo su vaÞni kod paki- ranja hrane. Oni se èesto smještaju izmeðu vanjskog papirnog kartona i unutarnje tekuæe barijere i pomaÞu spreèavanju kvarenja hrane djelovanjem kisika. Npr. u kartonskim pakovanjima soka od narandÞe upotrebljavaju se tanki filmovi aluminija ili polimera etil vinil alkohola. No ti se materijali teško recikliraju. Sada su istraÞi- vaèi poèeli istraÞivati ksilan, skupinu hemiceluloze, koja se nalazi u stijenkama mnogih biljnih stanica, osobito slame i ljuski mahu- na. Oni su ustanovili da ksilan pokazuje odlièna svojstva barijere prema kisiku, slièna polietilvinil alkoholu. Upotrijebili su ksilan drva jasike, dodali plastifikatore ksilitol i sorbitol i dobili fleksibilni materijal pogodan za barijerni film. Takav ekološki prihvatljiv film iskoristio bi ksilan koji

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments