Affordable Access

Joseph E. Stiglitz USPJEH GLOBALIZACIJE Novi koraci do pravednog sviieta

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

DRUS. ISTRAZ .. ZAGREB GOD. 19 (2010), BR 3 (107). STR. 599-614 Generalnim urbanistickim plan om 1982.Ti- jekom 1980-ih godina dolazi do usporil- vanja razvoja, koji se pocetkom Domovin- skog rata gotovo posve zaustavlji1. Posljed- njih godina najvise se 1'adi na uredenju, obnovi povijesne jezgre i rekonstrukciji vaz- nih objekata, Buducnost razvoja Varazdi- na predvidena je urbanistickim planovi- ma donesenim 2005. i 2006. godine. Pod naslovom "Osobine arhitek- ture i zasticena graditeljska bastina VaraL- dina" dan je prikaz karakteristicne arhitek- ture za pojedina razdoblja, uz osvrt na najvaznija dostignuca, sto je popraceno mnogim fotografijama. Poglavlje "Karto- grafski izvori grada Varazdina" donosi rc- pwdukciju 47 karata i planova, p1'eko ko- jih se mozepratiti razvoj od 13. st. do Generalnog urbanistickog plana iz 2006., s naznakama gradnje u buducnosti, a zatim slijede bibliografski podaci 0 kartograf- skim izvorima. Posebno jt' vazna Biblio- grafija u Vlll. poglavlju s popisom arhiv- skih fondova i zbirki, zbirki isprava te vrlo bogatim POpiSOlll literature. Zadnja dva poglavlja sazetak su na engleskom jeziku i mjesno kazalo. U povijesnom atlasu Varazdina 0- bmdbom ka1'tografskih izvora istrazuje se prostorni razvoj grad a, ali ovo djdo nije sa1110zbirka karata nego sadr±i i strucni tekstualni dio u kojem se one inter disci- plinarno objasnjavaju i stavljaju u povijes- ni kontekst. Na taj nacin ovaj atlas postaje jedno od polaziSta za svako daljnje istrazi- vanje. Poscbno jc vazno izdvojiti vdiku ko- liCinu arhivske grade i iscrpnu bibhografi- ju u nastanku djela.lzdanje je vrijedan do- prinos izucavanju grada Varazdina i va- 1'azdinske regije te potvrdi kartografije kao vrlo vazne pomocne povijesne znanosti. Ivan Hrstic Joseph E. Stiglitz USPJEH GLOBALIZACIJE Novi koraci do pravednog sviieta U,p;eh globillizacije - Novi komci do pmvcd- nag sviictl/ knjiga jt' nobelovca Josepha E. Stiglitza. Nastala je na temelju autorova dugogodisnjeg iskustva -radio ie kao pred- sjedatelj Vl

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F