Affordable Access

Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.: історіографія питання

Authors
Publisher
Історико-педагогічний альманах
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Альманах 2009,1 Колонки.doc ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ Лариса Березівська РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ Фундаментом наукових історико- педагогічних праць є історіографія конкретної проблеми, що дає змогу визначити мету, завдан- ня, наукову новизну дослідження. Історіографі- чний метод як загальнотеоретичний підхід до здійснення історико-педагогічних пошуків об- ґрунтував український учений Н.М. Гупан: «У вузькому розумінні – це історіографія окремої проблеми, наприклад розвитку школи, освіти, педагогічної думки тощо або аналіз досліджень певного хронологічного періоду (декількох деся- тиріч, століття) [25, с. 7–8]. Спираючись на наве- дене тлумачення, спробуємо узагальнити історі- ографічні надбання досліджуваної нами про- блеми – реформування шкільної освіти в Україні у 1899–1991 рр. Нині відсутні історико- педагогічні праці, де цілісно й системно було проаналізовано історіографію зазначеної про- блеми. Відразу наголосимо, що окреслення історіографії будь-якої історико-педагогічної проблеми великого періоду, зокрема майже цілого століття, потребує особливого підходу, а саме розподілу виявлених праць на джерельні та історіографічні. Зауважимо, що джерельну базу дисертації умовно ділимо на архівні матеріали та опубліковані джерела 1899–1991 рр. Історіо- графічний пошук стосовно нашої проблеми по- казав, що на всіх етапах реформування школи вчені різних наукових сфер, учителі, освітні керівники оприлюднювали присвячені чинним реформам праці, котрі розглядаємо як джерела, та пов’язані з попередніми реформами праці, які визначаємо як історіографічні. Підкреслимо, що деякі з них розглядаємо водночас як історіографічні і як джерела з досліджуваної проблеми. Окрім цього, історіографію проблеми висвітлюємо за групами: історико-педагогічна історіографія та історіографія інших наук (історія України, галузеве управління тощо). Відповідно в історико-педагогічній історіографії виділяємо її періоди, а також аналізуємо ї

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F