Affordable Access

Dr. Antun Grgin, Istraživanje starohrvatskih spomenika po splitskoj okolici, naklada "Bihać", Zagreb, 1934.

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

Recenzije. 411 iz mojega pera. kako to veli str. VIII. Ali to su takve malenkosti, da ni najmanje Jie utječu na vrijednost čitavog Kantuala. Nedostatak se jedin­ stvenosti opaža i na str. 3—30. Tu bi bio na mjestu jedan dogovor između one trojice, koja su pisala odnosne sastavke, ili barem jedan glavni re­ daktor, pa bi se tako bilo izbjeglo nekim razlikama, koje će pažljivi čitalac lako zapaziti i koje odaju, da polazna gledišta ni kod onih, koji su sudje­ lovali kod izradbe Kantuala, nisu u svemu jednaka, tako n. pr. glcdom na crkvene zborove. To se dade razumjeti s obzirom na ono prelazuo sta­ nje, u kojem se nalazimo, kako je gore rečeno. Velika je šteta, da gledom na crkvene zborove »isu uzete u obzir upute i odredbe apostolske konsti­ tucije Pija XI. o liturgijskom pjevanju. Na toj bi se osnovici bila dala lako naći ona sredina, koja bi mogla služiti i kao praktična polazna tačka u obnovi našeg liturgijskog pjevanja i liturgijskoj obnovi uopće. Međutim, to se dade još uvijek lako nadoknaditi. Ovaj je Kantual zapravo određen za zborovodu i orguljaša, a rjeđe će dospjeti u ruke samih pjevača. Za pjevače kani »Vijenac« izdati posebnu, .nanju pjesmaricu, u kojoj će biti izvadak onih stvari, koje su praktične za pjevače. Tu bi onda moglo doći i upozorenje o praktičnoj primjeni uputa i odredaba rečene apostolske konstitucije. Mišljenja sam, da liturgijski duh i praktični pogledi osigura­ vaju veći uspjeh jednoglasnom crkvenom pjevanju, osobito u manjim crkvama. Crkveni propisi ne idu u susret obrazovanju mješovitih zborova za muške i ženske — a ipak je u uputi zborovodi samo o njima riječ. 1 s praktičnog će gledišta biti lakše i uspješnije osnovati i voditi pjevačku »školu«, kako to propisuje za sve crkve apostolska konstitucija Pija XI. Dakako, da je s time u vezi i pitanje orguljanja u našim crkvama. Ali o v o je polazna tačka i raskrsnica, o v o su osnovna pitanja i liturgijske obnove kod nas i obnove liturgijskog pjevanja. Dr. Dragutin Knievvald. Vjesnik kr. državno

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.