Affordable Access

L'arbre, metàfora de la vida

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

"L'ARBRE,METÁFORA DE LA VIDA." La reflexió sobre la vida i el seu ori gen ens porta a un món d'especula- cions més o menys fantastiques, que te- nen I'ambició d'explicar el per que i el com d'un procés difícilment objectivable per I'home, L'estranya dualitat objecte- subjecte que la condició humana adqui- reix mitjan"ant el pensament, només per- met descriure el principi de la vida, a partir de les manifestacions que en sur- ten "a posteriori" . L'explicació que en pot donar I'home sempre és simbolica i de "segona ma". Com a molt podem passar del que vi u, al que va viure, i del que va viure a allo que no va existir, pero I'ins- tant magic del "principi", el pas de I'inor- ganic a I'organic, és en el fons un instant metafísic, ontogenic. Que en el cas de la vida de I'home té unes posteriors con se- qüencies problematiques: el pensament i elllenguatge. En la majoria deis éssers vivents la vida és un estat, és un proces en desenvolu- pament, és un existir. En I'home la vida es converteix en una categoria del pen- sament, en un element de reflexió. Qui- na experiencia tan paradoxal, la vida pen- sant-se a si mateixa i utilitzant per aixo una curiosa astúcia, I'activitat intel·- lectual. Al cap i a la fi, una característica de la mateixa vida en I'home. Per I'home, viure és "ésser"; sense la vida desapareix la seva condició ontolo- gica, pero també sabem que ésser és una categoria del llenguatge, de la mateixa manera que les disciplines del nostre co- neixement (física, biologia, química, filo- sofía, psicologia ... ) es fonamenten en la discriminació de categories mentals o categories lingüístiques, com vulgueu. La ciencia positivista és presonera del carac- ter simbolic i metaforic que acompanya el llenguatge i del caracter subjectiu de I'experiment científic, de la mateixa ma- nera que ho eren altres formes explica ti- ves del món antic, conegudes per mites. El Pi de les Tres Branques és /' «axis-mundi» de la Piítria catalana. ARXIU ÁMBIT-LUIGI El problema no

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F