Affordable Access

Landschap in het nieuws. De Hedwigepolder binnenkort ontpolderd?

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Belgium
  • Zeeschelde
  • Hedwigepolder

Abstract

Landschap in het nieuws De Hedwigepolder binnenkort ontpolderd? h a n s r e n e s Tegen de Westerschelde en op de grens van Nederland en België ligt de Hertogin Hedwigepolder. Misschien is dat niet zo lang meer het geval, want de polder was in de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws ais de belangrijkste kandidaat voor ‘ontpoldering’. Ecologen zijn blij met die plannen, omdat het weghalen van de dijken zal leiden tot een nieuw schorrengebied met hoge natuurwaarden. Tegenstanders betreuren het verdwijnen van goede landbouwgrond en hebben daarnaast grote emo­ tionele problemen met het opgeven van land dat ooit met zo veel moeite aan het water is ontrukt. Onder de titel ‘Landschap in het nieuws’ wil het Historisch-Geografisch Tijdschrift informatie geven over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van landschappen die door ingrepen bedreigd worden. De discussie begon m et p lannen om de W esterschelde te verdiepen om de h a­ven van A ntw erpen bereikbaar te h o u ­ den voor de steeds g ro ter w ordende container­ schepen. Die bereikbaarheid van de haven is vastgelegd in in ternationale verdragen. Andere in ternationale verdragen schrijven voor dat n a ­ tu u r die verloren gaat, gecom penseerd m oet w orden. De laatste uitd iepingen van de W ester- schelde hebben al gezorgd voor verlies aan b u i­ tendijkse schorren en de kom ende verdieping zal dat opnieuw doen. V oor die natu u rco m p en ­ satie zijn de afgelopen ja ren verschillende m o ­ gelijkheden uitgew erkt, w aaronder het ontpol- deren van de H edw igepolder. A ndere m oge­ lijkheden zijn on tpo lderingen elders langs de W esterschelde, m aar ook de aanleg van nieuwe schorrengebieden bij de m ond ing van de Schel­ de o f het verlagen van bestaande buitendijkse gebieden (zoals het verdronken Land van Saef- tinge). O ok com pensatie in andere delen van N ederland, bijvoorbeeld in de Eem sm ond, is mogelijk. De grote w eerstand die onder de Zeeuwse be­ volking bestaat tegen het opgeven van pol

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments