Affordable Access

Medi natural i urbanització : possibilitats de convivència

Authors
Publisher
Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

- MEDI NATURAL I URBANITZACIO: POSSIBILITATS DE CONVIL$NCIA JORDI CANAS Bidleg. Cap del Seruei de Medi Ambient del Patronat Metropolita del Parc de Collserola SUMARI 1. Consideracions previes 4. La planificació integrada 2. Punts de partida per a un plantejament valid Bibliografia 3. L'impacte de la urbanització en el medi natural JORDI CAÑAS MEDI NATURAL I URBANITZACIO: POSSIBILITATS DE CONVIVI?NCIA 1. Consideracions previes fins a la mentalitat simplista que creu que els danys que provoca o pot provocar la ciutat en I'entorn Per comencar a aclarir quins són els diferents factors natural són reparables amb I'aplicació d'algunes que formen part del dilema que planteja la neces- mesures, sovint massa estandards i uniformes, de sitat d'ordenar un territori com el nostre, on I1expansiÓ restauració del medi afectat. de la ciutat ha estat una de les constants dels darrers decennis, cal fer unes consideracions previes que ens Finalment cal dir, per acabar amb aquestes con- ajudin a definir alguns conceptes generals que fan sideracions inicials, que tampoc ha afavorit gaire a referencia al nostre entorn natural. comprendre quines han de ser les relacions adequades entre el fenomen urbanitzador i el medi natural la Si ens situem concretament en I'ambit del que és la política iniciada fa pocs anys a casa nostra de Regió I cal precisar que el medi natural de I'area declaració d'espais naturals protegits. Aquestes metropolitana de Barcelona, a I'igual que el de la resta declaracions, que globalment tenen un efecte positiu de Catalunya i de la Península Iberica, té encara una sobre els territoris protegits, s'emmarquen, pero, en component dominant de maturalitat.. Aquesta un model que té alguns aspectes forca discutibles. Es afirmació, que pot semblar massa obvia, és tanmateix creen uns espais on s'estableix un conjunt de mesures clau per entendre la importancia i el valor dels de protecció que tenen el perill d'acabar convertint-se ecosistemes que envol

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F