Affordable Access

Ponovno povodom nekih neistorijskih tumačenja narodnog jezika u crnogorskoj književnosti prednjegoševskog doba

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

putnik. Navodim sadržaj upozorenja u WC-i- ma putničkih vagona: Zabranjena upotreba za vreme bavljenja voza u stanici. N a tiskanici za rezervaciju pi- še: sjedište br .... (prije: sedište lir ... ) . U oba primjera postoje razlike u zna čenju po- jedine riječi i~među hrvatskoga i srpskog ·je. zika. Upozorenje na hrvatskom e pravilno gla- si »Zabranjena upotreba u stanici za vrij eme stajanja vlaka ili »Zabranjena upotreba u stanici dok vlak stoji«. Im enica sjedalo mora stajati na t iskanici za rezervaciju sj e d ećih mjesta. U Hrvata glag. baviti se znači za- nimati se čime ili kime, u Srba znači miro- vati, stajati . Već se i na prvi mah osjeća da je razlika golema. Ovako - je ispalo za Hrvate da se vlak zanima čime ili kime, što je za naš jezični osjećaj prava besmislica. Stvarno gle- dano, dotič-no upozorenje Hrvatu ne kazuje ništa, možda pače više ono što je uza nj na francuskome ili njemačkom jeziku, ako, naravno, pozna koji od tih jezika. Oni ga barem ne zbunjuju. Sjedište je u ZTP-u Za- greb samo jekaviziran oblik sedište, kakav donedavna bijaše na istim tiskanicama, pa su mjerodavni na željeznici. valjda zaključili da su stvar uspješno riješili kad su bukvalno ekavski oblik presedlali u jekavski. Ali nisu! U hrvatskom je jeziku sjedište mjesto (zgra- da, selo, varoš, grad) gdje se nalazi kakva ustanova, jedinica vlasti, uprava politi čke organizacije, narodna skupština, vlada i sli č ­ no. Na primjer: Zagreb je sjedište Zeljeznič­ ko-transportnog poduzeća; U New Yorku je sjedište Ujedinjenih naroda; Grad Nin bijaŠe sjedište hrvatskog biskupa; Stolac je sjedište Općinske skupštine; Sjedište Uprave boksit- nih poduzeća bit će u gradu N. Ono' je mje- sto na kojemu sjedi čovjek - sjedalo. Obično je to dio klupe, stolice, fotelje i sl. Pravilna je rečenica: Veoma su udobna i meka sje- dala u sjedištu Plivačkog kluba »Slobode«. Svakako nije isto biti u sjedalu i nalaziti se na željeznicu. Budući da je željeznica među prvima počela proilavati pravo na rezerv

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F