Affordable Access

Fent Carrerany, núm. 190

Publisher
Associació Cultural Fent Carrerany
Source
Legacy

Abstract

FÈHTcAPRENttty MARIA DE LA SALUT )| Número 190 Anv XV I JUNY, 2002 * «íjJLj. t UNA GERNACIÓ GAUDÍ DE LES TITELLES A LA PLAÇA DE DALT \ -*f' -\ ** CUBER, DES DEL COLL DE L'OFRE CONCERT DE VIVIM PLEGATS FENT CARRERANY - 2 (126) Juny, 2002 |Sumari | Editorial i sumari 2 El barranc de Biiiiaraix, meravellós .... 3 Grup d'Esplai Es Rebrot 4 Jornades lntercultiiralsVivim Plegats. 5 El festival d'Eurovisió i lareivindicació deGibra l ta r 6 Es necessita una super intel· l igència o sia un mag per salvar Ia nostrajoventud .... 7 Recordant el pont del Rafal i una advocada 7 Sa Xerradeta a Ses Tarragonès amb... Antònia Maria Vicens 8 Amor a s imple vista 11 Compte enrera I l B u l l i t d e N o t í c i e s 12 Demografia. Telèfons d'interès 14 El temps 15 Conill amb pebres torrats 15 De Viatge amb Viatges MarteI 16 Excursióa Menorca 16 La terra y els seus fruits: Contaminació d'aigües subterrànies 17 Més saben un misser i un ase 18 Tots som en Toni Colomer 19 4 i 5 de maig: Acampallengua a Binissalem 19 Una ref lexió sobre l'impost eco-turistic20 CarreranyEsportiu: PladeMallorca2002 21 EIs benj;miins complen els p;irt i ts pcr victòries 22 EI club d'Escacs e l imina t de Ia copa . 23 Què ens ha arribat a Ia biblioteca?.... 24 FOTOGRAFIES: Magí Ferriol, Gaspar Mas, Josep Ferriol. Grup d'Esplai, Antònia Maria Vicens i GuillemCarbonell |EDITORIAL | El passat dia 31 de maig començà, a Corea i Japó, el campionat del Món de Futbol. Es un espectacle de masses que mou tot el món, adorant els herois moderns, les grans estrelles del futbol. I a darrere ells tot un engranatge econòmic, amb xifres astronòmiques que els fa encara més enfora de Ia nostra realitat. Desitjam que sigui tot un èxit per l'espectacle del qual en puguem gaudirtots i que, si Ia selecció en Ia qualjiiguen els nostresjugadors té l'èxit que esperam, ho celebrarem, possiblement amollant coets. Però parlant de futbol i del de més a prop, en aquest número de Ia nostra revista, donam una mala notícia: el president del Ma

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F