Affordable Access

Jornada d'Avaluació de la Qualitat de les universitats

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

- , / Jo rnada d ' ava lu~c i6 ,-- / / , JUAN JOSÉ ~ÉREZVALVERDE de la (1 qualitat Inspector General de Serveis del Programa Experimental d'Avaluació del Consell d'Universitats de les \ Universitats lornada d'aval uació de les universitats L'A~~LUACIÓ DELS SERVEIS bans de comenqar con- vé fer una precisió ter- minologica que deli- miti l'abast iust del terme serveis així com el farem servir aquí. Ens referirem a l'ambit d'es- tructura i activitat de la universitat que depen de la gerencia i que, en un llenguatge col.loquial, anomenam ((Administració i Serveis)), ( (Gest ió~, ((PASn o ((burocracia)) de la Universi- tat, tot i que fóra millor la denomi- nació ((administració universitaria)), i deixar el terme serveis per referir-nos a un subconjunt la denominació ha- bitual dels quals és precisament aquesta: ((serveis universitaris)), sobre els quals parlarem més endavant. Així queden diferenciats tres am- bits d'activitat que, en conjunt, abra- cen la totalitat de la institució uni- versitat i que són precisament els que, metodologicament, ens propo- sam emprar en l'avaluació de les uni- versitats: ensenyament, investigació i administració universitaria. Els dos primers comprenen l'activi- tat i l'estructura organitzativa estricta- ment vinculada a la respectiva funció d'ensenyar o investigar i el tercer, que pot ben bé definir-se per oposició als altres dos, és el conjunt d'activitats i l'estructura organitzativa de la univer- sitat que excedeixen de les altres. l . Per que és necessari avaluar també I'administració universitaria? Els sistemes assajats a Europa i als Estats Units d ' h e r i c a solien pres- cindir de l'avaluació de l'administra- ció universitaria com a tal, bé perque no cal quan es tracta simplement d'a- creditar una titulació, bé perque hom no li concedeix major importancia, bé perque es presumeix eficaq i efi- cient; aixo no obstant, no és clar que l'administració universitaria semDre I

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F