Affordable Access

Resultats preliminars del nivell 2 del sondeig al Centre de Convencions del barranc de la Boella

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CZ-23.indd 13© COTA ZERO n. 23, 2008. Vic, p. 13-19 ISSN 0213-4640. NOTICIARI ARQUEOLÒGIC 1. Introducció A principi del segle XX, les recerques al Camp de Tarragona del Dr. S. Vilaseca i altres estudiosos posaren de manifest restes faunísti- ques a l’entorn de la vall baixa del riu Francolí (BATALLER, 1935; FAURA I SANS, 1920; HARLÉ, 1920; VILASECA, 1920). El jaciment restà durant dècades en la memòria col·lectiva dels investiga- dors catalans, però en l’oblit dels treballs arqueo- lògics moderns. Durant l’any 2007 s’intervingué preventivament en una àrea del barranc (Centre de Convencions del barranc de la Boella) on es localitzaren diverses restes de Mamuthus meridio- nalis. El sondeig confirmà el que havia establert el Dr. Vilaseca: l’associació espacial i estratigràfi- ca amb indústria lítica principalment en sílex (VILASECA, 1973). En aquest treball presentem els resultats preliminars obtinguts de l’estudi de les restes localitzades en el nivell 2 del sondeig. Aquestes primeres investigacions ens permeten apuntar que ens trobem davant d’un jaciment es- corxador. 2. Localització El jaciment del barranc de la Boella es troba al terme municipal de la Canonja (Tarragonès) i procedeix dels contraforts paleozoics de Castellvell, d’Almoster i de la Selva del Camp per arribar al mar pel mig de la platja de la Pineda o del Francolí (BATALLER i VILASECA, 1923). Els dipòsits fossilífers del barranc disten 5 km de l’actual línia de costa. En la descripció del Pliocè i del Diluvial de la província de Tarragona, l’àrea de Reus i Tarragona es caracteritza per terres ver- melles argiloses amb graves anguloses de pissarres procedents dels torrents que tenen la capçalera en el massís de Prades. Aquests dipòsits s’estrati- fiquen, en arribar a la zona que ocupen les pobla- cions de Vila-seca, la Canonja i Constantí, amb conglomerats cimentats groguencs, arenes gros- ses blanques i terres grises arenoses en llits irre- gulars i poc extensos. En el mapa del Quaternari

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F