Affordable Access

Mısır ve mısır kaynaklı gıdalarda fumonisinler / Fumonisim in maize-based foods

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ / JOURNAL OF THE FACULTY OF AGRICULTURE
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Amlürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (1-2), 111-1l6, 2004 Mısır ve Mısır Kaynalklı Gıdalarda Fumonisinler Hilal YILDIZ Selahattin SERT Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 25240 -- Erzurum (yi1dizlı®atauni.edu.tr) Geliş Taırihi : 02.07.2003 ÖZET: Fusarium turleri çok Onemli mikotoksin üreticıleri olup tane Uz~rindeki gelişimleri mikatoksin kontaminasyonuna yol açabilmektedir. 1988 yılında Güney Afrika 'mn Transkeı Bölgesi 'nde keşfedilen fumon isin ler en önemli toksik kMmetabolitleri arasındadır. Bunlar hem mısır hem de mısır kaynaKlı gıdaılarda bulunan Fı<sarium monilifonrıe ve F. proliferatu/1l tarafından tıretilirler. Fumonisinler farklı ülkelerde mısır ve mısır kaynaklı insan gıdaları ve hayvan yemlerinde tespit edilmiş ve bazı hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Fumonisinler atlarda leukoencephalomalacia I.LEMrya, farelerde karaci~er kanserine ve domuzlarda akciR,er ödemine sebep olmaktadır. İnsanlarda ise, çeşitli alkelerde (ozeııikle Güney Afrika'nın Transkei Bölgesi) yUksek oranlarda yemek borusu kansc:rl ile ilişkilendirilmiştiL Anahtar Kellmeler: Fumonisin, Fusarium, Mısır,Ktif, Mikaloksin Fum(misins In Mllı:zeAnd Maize-Based Foods SUMMARY: Fusarlum species are very important mycotoxin producers and their growth on ripening E,'rains may lead to mycotoxin conlamination. ın 1988, fiımonisins, which were discovery in tbe Transkd, South Africa, belong w tbe most impOrlam tox.ic fungal melab<ıliıes. They are produced by Fı<sariu1ll 7tIoniJiforme and F proliferalu.m thııt are found in both com and com-based foad. Fumonisins have been rc:ported in maize and maize-based human foad and animal fecd İn vaı-ious cOL~ntries and thc:se m)'cotox.ins have bee:ıı associatee! with several disc:ased.l1ıey have been to cause disease Symptoıııs of ieucoencc:pbalomaillCia (LEM) in horses, pulmonary edema in swine and hc:patocellular carcinoma in rats. ın humans, fumonisins have bren impiical.ed in the high incidence of esophageal cancer in various eountries (especially T

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F