Affordable Access

Carta mecanografiada de Vicenç Caldés a Pere Calders , 21 març 1951

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Calders
  • Pere

Abstract

Universitat Autónoma de Barcelona Biblioteca d'Humanitats 21 mare; 1951 Estimate fills: La vostra estim.ada carta del die 2 del corrant, va arri- bar amb una gran oportunitat: tarda un dia més, i l'espera es fa ja irre- sistible. Par cert que jo am trovaba a ~adrid, el dia que es va rebre i .Iauare tingué el doble concol de sapiguer de vosaltres i el d'esperar-me, l'endems, sensa l'angoixa de dir-me el que patte par manca de noticias voaires •.He d~ixat pasear aprop de 10 dies per contestar. Han estat deu díes molt densos d'emoci6.. A,raestem molt be, una mica esporuguits, en- cara, pero, ajudant D4u, em panso que ens sortirem de tot. Com que no dis- poso de gaire t'emps i espero la carta llarga que ens prometeu per 8 con tea tar-la tambe 11argament. ara limitaré la present a assumptes astriotes, ..que son. fet i fat, ele que us deu interessar mes ooné íxer . Desde el passat dissapte ens trobem instal.lats a Bel1eterra i es- perem'poguer.nos-hi estar fins tot el dilluns de Pasqua, gaudint en un me- :rescut rapos, de les vacances den Joan. Jo he baixat avui a Barcelona a despatxar el mes urgent, -aquestes ratlles. sobre tot-, i a la tarda ero reintegraré amb la familia, sense pensar en res mes que en Veure florir ela airerers, que son una vertadera obsessi6. Fls atmetllers ja han peraut la flor i els 'PresReguers la presumeixen amb una exhuberancia encisadora. _ La .mare em praga que't digui que no treballis massa, que no et gastis i pef be· que te tota la confianga en que la Rosa at cuida i at vi~ .. gila sempre tero que les moltee obligacions et sotmetin a esforgos fora de e mesura. Nosaltres passam una tongada millor que la de tot l'hivern, que va acomladar-se 811ir amb tots els honoTs. Preguem a Déu que duri, ena cuií'" - dem tánt cóm els.metges ens recom~'1en par ajildar lea'nostre pregueres i j~ par+ícú.laraent , m'esforgo por a prendre'm les COS3S tan a la fresca com pUO, encara _que hi' han tongadas que la-por no em deixa, com podeu sup08ar. , ' Tinc una inforrnaci6 de l' "Ins t í tu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments