Affordable Access

Bellpuig 1987, núm. 058

Publisher
Redacció
Source
Legacy

Abstract

BELLPUIG ARTA 10 OCTUBRE 1987 NQ 58-V EPOCA - ANY XXVIII- REVISTA QUINZENAL * ARTA I ELS ARTANENCS Entrevista al missioner ar- tanenc, P. Jeroni Genovard (planes 6 i 7) * POLÍTICA LOCAL Darrer pie a l'Ajuntament (plana 10) CARTA AL DIRECTOR (plana 8) * UNA XERRADA A MB... El nou President de la Con-fraria de S'Endava/lament (plana 5) • • NOTICIARI XERRIM XERRAM * ESPORTS COL.LABORACIONS • • * • BELLP111 4.111•Moul smiommis Iva irawnwornd• as yam 2 186 BELLPUIG 10 octubre 1907 editorial SA CANOVA .„ „. AL PARLAMENT BALEAR. Un dels punts que, avui, mês dividOx l'opinió del nostre poble és la conveniência o no d'urbanttzar Sa Canova. La controversia ja ve d'enrera i el conflicte s'accentua a les dorreres eleccions. Dos motius han fetq_ue el tan debatut tema torriis altra volta a ésser noticia de pri- mer orde: per una banda el fet qug al Parlament Balear hi hagi entrat una proposta de llei per tal de declarar Sa Canova area naturald 'especial interes, i per altra, el fet que l'oposicio municipal hagi dpmanat la convocatoria d'un ple extraordinari, proposant, en- tre altres poses, la inclusio de les idees de la propietat de Sa Canova a la futura norma- tiva urbarustica. La redacció de BELLPUIG no vol definir—se formalmet al respecte. Solament vol aju- dar a destriar i analitzar les possibles raons dels qui defensen les tesis urbanitzadores i les conservacionistes davant el futur d'aquestes zones. La qüestió, doncs, sembla fitxada en dues postures ben definides. 1. SI A LA URBANITZACIÓ -diran uns- perquè... * crearia llocs de feina i en conseqüència riquesa. * part del poble no hauria de dependre d'altres municipis per a guanyar-se el pa. * les argues municipals ingressarien més doblers que podrien revertir en millores sus- tancials pel poble. * quedarien minor preservades de la brutor i dels possibles incendis unes zones que, altrament, sembla que hi estan permanentment exposades. 2. NO A LA URBANITZACI

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F