Affordable Access

Republičke ekonomije i jedinstveno jugoslavensko tržište

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

50 UL'lganje na znanstvenom sL'llpu UDK 342.2(497.1):339.3+338..26 Republičke ekonomije i jedinstveno jugoslavensko trži~ te STIEPAN 7.0UNIĆ Ekononuki instinu u Zogrcbu U prilogu se raspravlja o kontrovcr7,noj tezi razvoja posebnih nacionalnih cko- ncxnija u republičkim okvirima, kao po!lljcdici Ustava 1974. godine. Toj Lezi sc suprotsLnvlja, kao evemualno relevanina tC73 o regiooalnim ekonomijama. Riječ je zatim o jedinstvenom jugoslavenskom Lm~ u sa SlajališLn karaktera privrednog si- stema, a u vezi s njegovom linancijslwm hlcrom Le cftlcasldću ulrupoe privrede. POlom se anali7.irnju tok0\'1 robe i usluga, kao financijslca pitanja, tc sc daje ocjena o interesnoj mcdu(lOYC'amosti republičkih privreda i njetinoj ulo7.1 u 1'3Z\uju efikasne privr<x.le republika i Jugoslavije. l. U našoj stručnoj i političkoj javnosti uporno sc iznosi tc7.a o raspadu je- dinstvenoga jugoslavenskog tržišta te stvaranju nacionalnih- republičkih tržiš ta u smislu »zaokruživanja« nacio nalnih e konomija. Teme ljne uvjete je za tak'Vc procese, navodno, pružao politički sis1cm koji je utvrđen Ustavom 1974. godine, i to zbog uvođenja policentričnog s istema odlučivanja u politici i e ko nomiji. Ar- gumen t za te teze je navod no smanjenje ro bne razmjene medu republičkim pri- vrcdama ispod očekivane razine, i to o ntzt.loblju nako n1 1974. godine. Temeljno je pitanje, međutim, čemu sc mogu pripisati ta kve te ndencije raz- mjene, ako je točnu da je tako, odnosno u čemu je njihov smisao tc da li ukupna razmjena medu »republičkim ekono mijama« odgovara nekim zami~ljenim stan- dardima ili od njih odstupa zabrinjavajuće mnogo. U traženju odgovora na pitanje da li je u Jugoslaviji uspos tavljeno jedins tvenu tržište ill je ono us tavnim i s is temskim normama razbije no, va lja poći od financijske s fe re privrednog s istema, a ne od realne sfe re, kako je to u nas uobičajeno. Takav pris tup u našim prilikama uvjetovan je realsocijafutičkom tradicijom, u kojoj je financijski sistem sa s

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F