Affordable Access

Resums / Abstracts

Authors
Publisher
Treballs de sociolingüística catalana
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RESUMS / ABSTRACTS RESUMS EN CATALA PER QUE ELS ESTATS TENEN POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES: CONSTRUCCIÓ D'ESTATS I CONSTRUCCIÓ DE NACIONS. Kenneth McRoberts Com passa en tantes altres disciplines, les ciencies polítiques han deixat l'es- tudi de la llengua, i els temes relacionats amb la llengua, als lingüistes. No ha estat fins recentment que els experts en ciencies polítiques i filosofs de la política han comen~at a reflexionar seriosament sobre el paper que la llengua, i els temes relacionats amb la llengua, juguen en la política; i a desenvolupar construccions normatives entorn de quin hauria de ser aquest paper. En poques paraules, hem hagut de treballar de valent per tal de posar-nos al dia. L'ús ORAL FAMILIAR A CATALUNYA. Joaquim Torres A partir d'una serie d'enquestes sobre 1'6s del catala, majoritariament inedi- tes o poc conegudes, es presenta la situació actual de l'ús oral de les llengües a Catalunya, així com els processos en curs en aquest camp. Els resultats ens mos- tren un panorama complex, en el qual apareixen factors diversos i sovint de signe contrari. Així, durant el període que ha seguit la fi de la dictadura, trobem que, d'una banda, la llengua catalana ha continuat mantenint una certa capacitat d'a- tracció, ja que es parla més catala amb els fills que amb els pares en totes les zones de Catalunya. Pero, d'altra banda, sembla que hi ha hagut una certa disminució 326 TREBALLS DE SOCIOLINGUISTICA CATALANA S 17 . - - - - - - - - - - - - percentual de l'us familiar d'aquesta llengua. Continua sent, per tant, necessari, treballar en favor de 1'6s del catala, si volem assegurar-ne el futur. ELS USOS LINGUÍSTICS INTERPERSONALS NO FAMILIARS A CATALUNYA. ESTAT DE LA Q U E S T I ~ A COMENCAMENT DEL SEGLE XXI. F. Xavier Vila i Moreno Les dades sobre els usos lingüístics interpersonals a Catalunya són f o r ~ a abun- doses, pero la seva heterogeneltat en dificulta l'estudi comparatiu. En aquest tre- ball desenvolupem algunes tkcniques

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments