Affordable Access

Empúries una guia necessària

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0141_095 Empúries, una guia necessária lie el Jac imc i i l ¡ i rquco l í ig i c cinpori ía consti lueix un con- JLint cscepcio i i i i l per ht scvít hi'^loria, el seu esuii de etinsev- vaei( i , la seva s i l i iae iú i peí que signir iea. en un nuuncnt tUmal, en la reetipeiaeití i r i m pas'.ai anib prolunLles anels nicdilcnanies. és ben sabul de lodinin. AL|uesia siuiaeió especial i una llarga i admirable continui'iai en cls treballs de recerea üe mes de v i i i tanla anys. han pr(i|iore¡(inui un eoi i inni noiable d'esiutl is nut imyraf ics. ireballs eienlír ies, anieles i I l ihrcs. lanmaleix, pei'ó. sense que hi hayi haü,iit una pRulueeiíi paral.lela tie i rehalK de sínlesi que. ile laiii en lanl. a mesura i|ue cls concixemcnls s^aprofundien. conforme sY'xplieaven milUir aspoeles punliials o tie- nerals del devenir historie LraL|uella ei i i ial, posessin a i 'ahasl d ' im pi ihl ie inleressal. l'osbós hislorie basie que liavia de pcrnictre una aproximaeió seriosa. pero lluiiy deis ire- tialls i l 'al ia espeeialii/aeió. a Kils aL|uells que pi'eienieii saber niés eoses sobre el passal d'aqucsla eiuial i. en tiarrera insianeia, del M A R C m ; Rüger i S A N M A R T Í . Enrié Fnqiúries DipuUieió de Bareeloiia Barcelona. UWÍ, passal tlel iiosirc país: una sínlesi nn havia de ser tan impoilant i solid ei \c\\ eom la il.lus- tració gi'al'ica. planols, planles. reslitiieions i rotoüral'ies (.|iie si siin impre^e indi bies en laia publ¡eaei(i nuinoLiraliea, encara mes en un Ircball d'aquesies earaeterisiiques. Aqi iesi b i i i l que han hagut de eobrir . quan no era la seva rinalitat. les diíerents ¿;uies que s'han anuí cdiíanl. amb les seves propies limilaeions d"espa¡ i de eonlini iul. i que polser només va aconscüuir omplir du- rant nn eiirt perúnle de lenips el Ilihre de Martín Almagro Ampurias, Historia de la ciudad y guía de las exca- vaeiones de \'-)5\. l inalmenl s'ha visi ocu- pai. En elecle. el I l ibre de Marcel i San- martí

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F