Affordable Access

แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • การจูงใจในการศึกษา
  • โรงเรียนสาธิต
  • สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
  • นักเรียนมัธยมศึกษา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง มีจุดประสงค์เพื่อประเมิน แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต ในกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Quota sampling ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้กลุ่มตัวอย่าง 370 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด แบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม แรงจูงใจในการเรียน ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียน ส่วนที่ 5 แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนและ ส่วนที่ 6 แบบสอบถามความเชื่ออำนาจภายในตน สถิติที่ใช้ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสาธิตอยู่ในระดับปานกลาง และระดับดี ปัจจัยที่สามารถทำนายแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน โรงเรียนสาธิต คือ สัมพันธภาพในครอบครัว

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments