Affordable Access

Download Read

Explica'm la teva vida... A l'entorn de l'anàlisi biogràfica

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya

Abstract

Explica'm la teva vida,,. A l'entorn de l'analisi biografica Explicar la vida, narrar de viva veu al10 considerat com a privat o íntim, ha estat tradicionalment emprat per les ciencies socials com un instrument metodologic d'analisi de la realitat que ens permet dilucidar, a través d'historieslbiografies individuals, elements d'ordre social i cultural en els quals biografia i estructura estan en constant interacció i resignificació. No obstant aixb, si bé l'ús del relat biografic pot tenir múltiples lectures que van des de les més psicologistes a les més culturalistes, hem de dir que la interiorització i reproducció d'un patró biografic determinat: bé sigui estructurat sobre una logica cronologica, tematica o purament anecdbtica, adquireix un significat concret en la mesura que el situem en un context social determinat. D'alguna manera aquest article ens permet reflexionar sobre les múltiples lectures i usos del relat biogrlfic des d'una perspectiva diferent a la tradicional en el sentit en que es qüestionen els usos i lectures d'aquest genere fora de l'ambit estrictament formal del seu ús dins les ciencies socials.. Telling the life sto y, narrating orally what is considered private or intimate, has traditionally been used by the social sciences as a methodological to01 for the analysis of reality that permits us to eludiate, through individual biographies/stories, elements of the social and cultural order in which biography and structure are in constant interaction and resignification. Nonetheless, although the use of biographical narrative offers multiple readings ranging from the most psychological to the most culturalist, it must be said that the interiorization and reproduction of a given biographical pattern (whether structured by a chronological, thematic, or purely chronological logic), acquires a concrete meaning insofar as we situate it in a given social context. In some fashion this article all

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments