Affordable Access

Una luxosa domus amb bany privat a la ciutat d'Ilerda-INT-148

Authors
Publisher
Universitat de Lleida
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RAP 1.indd 359 Una luxosa domus amb bany privat a la ciutat d’Ilerda INT-148 Excavació realitzada la primavera de 2005 darrere de l’antic límit fl uvial de la ciutat i al costat de l’arc del pont. La conservació de restes romanes en aquest solar de 400 m2 era molt dolenta a causa de la construcció de soterranis i cellers des del segle XV fi ns al nostres dies. El nivell de paviment d’aquests espais es troba molt per sota del nivell de circulació i ús de la ciutat antiga, de la qual només s’havien conservat nivells i estructures en una superfície de 27 m2. Es va localitzar la planta completa d’un caldari i algun fragment de paviment d’un frigidari conservat miraculosament entre els cellers d’època moderna. Són, sense cap mena de dubte, els banys privats d’una luxosa domus, tal com ho indiquen les dimensions del caldari i la piscina. Voldríem destacar l’emplaçament d’aquesta domus en relació amb alguns aspectes coneguts de l’urba- nisme d’Ilerda. Cal assenyalar que les habitacions i dependències residencials d’aquest conjunt s’havien d’estendre necessàriament cap al nord-est i nord-oest, és a dir, cap a la plaça i el carrer Sant Joan. Així es desprèn de la situació del praefurnium del caldari i l’exedra que acollia la piscina d’aigua calenta, darrere dels quals s’hauria d’ubicar un pati obert, molt pro- bablement tancat per la muralla romana. També, i segons es desprèn del traçat hipotètic del decumanus de la ciutat, és molt probable que aques- ta casa donés directament a la façana sud d’aquest important eix viari. D’aquest bany privat es conserva el 90% de la superfície del caldari mentre que el frigidari ha estat restituït gràcies a la documentació d’un fragment d’opus signinum hidràulic i un enllosat de pedra interpretats com el fons d’una piscina i el paviment interior de la sala (vegeu fi g. 1, foto 1, núm. 1 i 2). Pel que fa a la planta del frigidari no hem pogut fer altra cosa que duplicar per simetria la que tenia el caldari i considerar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F