Affordable Access

Balance socialista de Reus- Año 1902

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

presas, taiit dcl teiitre «Fortuiigi com ilcl tcatrc <<Circo. pc'l scu :ifany en port:ii-nos coiiip:iriyias meliors que l:is que'l públich de Rcus nicreis, no perqiie iio tinga boii p:ilri<l..i., que 1i:t dciiiostrnt tiiidrel fi y dclic;it. sino pesque per esforsos que f:issi la empresa, lo públicli no :icut ;ib >issiduitat ;il te:itrc com deiirin, y las comp;tn-ias,pcr honas que sigaii, que ~e i ie r i contr;ict:idns á nri tniit per ccnt sobre lo que's recaudi en t;iquilln, s r fasti- guej;i~i !- sc'ii de Reus :tb beti pocas =tinas de torn;ir,y la cnipresa aiscca'l crit 211 cel dibent que ha pcrdut un:r barbaritat. Lo que passa en los teatres de nostra ciutnt es un.? espccie d'enigma; no s 'rntén, puig escolt;int- se la enipres:i, no r C unti comp:iii)-i;i que no li porti pérdua. Y ~i fé que ctigu:iiiy mnteis han vin- gut uiiris conipaiigins hcii Ruisns per ccrt , y no obstant y nisó haii tingut bon;is entradas degiit B que s'han trobat aqiii en diadns eii que'l tcatre s'onipla' y tanihé s 'ha dit que Iiaciii dcisat défi- cit. Pe r üisó creyém, donclis, que han d'esistir certas interioritats, certas t ravni , cspecinlment en lo referent al Teatre Fortuny, que fa11 de tot puni inipossible lo seu luiicionnnir~it; y si nqucs- tas travits eristeixcn s'li;iiii-i;~ de mirar- de iéricc- 1:is. T7c1-itat es que tot:is :iqi~cstas consideracions podcn rcsultiii- impet-tii~cnts ja que I:i <tmpres:idel teiitre es tina eriipres:i p:~rticul:ir y per lo tant iiingú ti. dret ;i inmiscuhirshi. Pero resulta que'l tcatre no es un est;iblinie~it com qualcerol altre: lo tc;itrc t é relació directe :lb la cultura del poble, cs un centre educntiu de publica eiisenyaiis;i, J. es d'inicr.6~ general que esiiga obert 6 tancat, y que hi :ictuliiii bon:is 6 iiialas conip:inyias: y coiii quc la eiiipresa es lo factor principal, es la clnu que obr:i y t:rnca31 tea- t re . natnr-;ilment que á ella deulicn dirigirse tots los r;ilioti;iinents encaminats ;i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F