Affordable Access

Obećanja koja se ispunjuju

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Crkva U Svijetu
  • Cus

Abstract

crkva u svijetu RAZGOVORI OBEĆANJA KOJA SE ISPUNJUJU* N i k o l a M a t e R o š č i ć Deseta obljetnica redovitog izlaženja časopisa Crkva u sv ije tu ispunja nas velikim zadovoljstvom, ^divljenjem i zahvalnošću, pa ovom zgodom izražavamo i naše ponajbolje čestitke i želje za sretnu i plodonosnu budućnost ovog časopisa, ko ji nas uvijek iznova ugodno iznenađuje svo­ jim svježim i aktualnim uvodnicima, vrsnim člancima i raspravam a, dobrim prilozima i osvrtim a s područja cjelokupne kršćanske m isli i crkvenog života. P roteklo desetljeće Crkve u svijetu istinski je zadužilo našu javnost, a časopis se potvrdio 'kao jedna od najboljih naših revija, postavši sm otra i odjek vjerskog i kulturnog stvaralaštva, štoviše, po­ stavši nosiocem zdrave koncilske obnove i dijaloškog usm jerenja. Sržna p itan ja suvrem ene teologije i filozofije, m orala i svetopisamskih znanosti, domovinske crkvene povij esti i prošlosti, literalno stvaralaštvo i pasto­ ra lna problem atika, sve se to skladno uiklapa u temeljno idejno usm jere­ n je Crkve u svijetu, opravdava njezinu korisnost i nam jenu. Doista, bila je presretna i opravdana zamisao splitskog nadbiskupa dra F rane Franića kad je svoje bogate zapise »iz koncilske bolježnice« prenio na stranice novog časopisa, da tako svojoj splitskoj Crkvi, a potom me­ tropolitanskom južnohrvatskom krugu i našoj cijeloj crkvenoj i d ruštve­ noj javnosti objavi ne sam o tijek saborskih zbivanja i poglavita nasto­ jan ja saborskih zaključaka, nego da u isto vrijem e u našoj crkvenoj i društvenoj sredini započne program atskim postkoncilskim obnovitelj­ skim radom, o Čemu sasvim uvjerljivo govori i sam izbor naslova Crkva • * U ovom odjeljku, u povodu jubilarnog broja, namjesto uobičajenih »raz govora« donosimo nekoliko čestitki i spontanih prosudbi, odnosno ocjena, pri­ mjedaba i dojmova o Crkvi u svijetu iz pisama naših čitatelja. Nadamo se da nam neće zamjeriti što iznosimo na javu njihovu jednim dijelom privatnu kor

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F