Affordable Access

Diskurs i rod (prijevod Marije Lovrić)

Authors
Publisher
Faculty of Philosophy in Osijek; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Horvatistika ispravljena.indd 185 Prijevod Primljen 8. prosinca 2012., prihva�en za tisak 18. prosinca 2012. Shari Kendall i Deborah Tannen DISKURS I ROD (Prijevod iz zbornika The Handbook of Discourse Analysis, ur: Deborah Schiffrin, Deborah Tannen i Heidi E. Hamilton. Blackwell Publishers , Massachusets, Oxford, 2001., 548-568.) Uvod Prou�avanje diskursa i roda interdisciplinaran je pothvat u kojem sudjeluju znanstvenici koji se bave lingvistikom, antropologijom, govornom komunikaci- jom, društvenom psihologijom, obrazovanjem, književnoš�u te drugim disciplina- ma. Mnogi su znanstvenici osobito zainteresirani za obrasce jezi�ne uporabe koji se odnose na rod, no samo podru�je privuklo je i one kojima je prou�avanje jezika le�a kroz koju promatraju društvene i politi�ke aspekte odnosa izme�u spolova. Napetosti izme�u tih dvaju pogleda javile su se u ranim istraživanjima, a traju do danas, što svjedo�e, na primjer, polemike izme�u Preisler (1998) i Cameron (1999). Neovisno o ishodišnoj to�ki istraživanja, prou�avanje roda i diskursa ne samo da pruža opis muškog/ženskog diskursa nego i otkriva da jezik funkcionira kao simbo- li�an sistem stvaranja i upravljanja osobnim, društvenim i kulturnim zna�enjima i identitetima. Izbijanje na površinu 1975. bila je klju�na godina za pokretanje prou�avanja jezika i roda. Te su godine izdane tri knjige koje su pružile osnove za dalje: Language and Woman’s Place1 (prvi se dio pojavio u Language and Society 1973.) autorice Robin Lakoff, Male/Female Language2 Mary Ritchie Key te Language and Sex: Difference and Dominance3 koju su uredili Barrie Thorne i Nancy Henley. Ti su se pionirski radovi pojavili tijekom feministi�kog pokreta 1970-ih kada su znanstvenici po�eli propi- tivati i prepoznavanje muških normi kao ljudskih normi i biološku predodre�enost ženskog i muškog ponašanja. Postavljena je konceptualna razlika izme�u biološkog 1 Jezik i polozaj žene 2 Mušk

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments