Affordable Access

El Berguedà vist per un barceloní

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

L'EROL DOSSIER 51 EL BERGUEDÁ VIST PER UN BARCELONÍ Francesc González A que ll personi1tge de ca rácte r més aviat ag re que es d e la MaxllTIllI e n d e Robes pi e rre va d e ixa r esc rita, dins d'un disc urs i1 liI Co nv e n c ió Francesa, una dcfinició de liI democráciil, sempre tan difífil de definir. Deiil Robesp ie rre que «la del1lo- (raeill c." 1111 (',.: Iado 1' 11 el qll e el¡J/leulo soberano, SlIilldo por ley e.'; qlle 50 11 aura suya, hace por sí IlI i.""/O lodo lo qlle Pllede I/(/eer, y por IlI edio de delegado,.: lodo lo qlle 110 puede IIa cer él mismo». ('1) 1 no és que jo tin gui liI perversa intenció de p il r]¡¡r de d emocr?tcia quan el que vull és, senz ill il ment, parlar d e l que li sembl il e l Berg uedá a un ba rceloní, pe ro és que cad a vegad" qu e e m ve i1 1 ca p la d e fini ció de Robes pie rre penso que hi ha pobles que no hi1n pogut fe r les seves propies lIe is - que e ls h il n v ing ut de més i1munt- , no han pogut donilr milSSi1 for<;:i1 a l seus d elegil ts i, en resum , s 'ho hiln hag ut d e fe r tot e ll s ma teixos. Aquest esfon; co l·lectiu, d e tots, pod ri i1 se r ti1mbé - p e nso - un a bona definici6 de la democrácia. El Bergued?t és un poble d'aquests. I s i vllstb pcrmden que un barce loní p il rli d e com el ve u i1 ril , és pe rque ta l vegad a convé ve urc's de tilnt en tant amb ull s de foras te r, ,1mb v irtuts i defcctes, molt espec ia lment qu;¡ n un" g ran pa rt d eis c1i ents - en el sentit consumis t" d c la p;¡r;¡ula - de l Berg ued á viuen;¡ Barce lona. RELLOTGERIA JOIERIA El ressorgimenl del Berguedil s'lla de basar el/ pl lllillor capital que sClll pre /¡II tir/gu/: ia seva gel/t . R. VIL/\DES Una g ran virtut és el senti t tradi cional d 'aques t poble, el seu arrelament a la te rra. Més senzi llament: e l Berguedá té senyals d 'identitat, que altres pobles ja no tenen. Hom p e nsa, per exemp le, si té e n ca r il senyals d 'identitat un lIocc tan entranyable com la Costa Brava, O el

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F