Affordable Access

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних і графічно-розрахункових завдань з дисципліни «Фінанси підприємства міського господарства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»)(№1552).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Финансы предприятия городского хозяйства

Abstract

2010 печ. МВ_ФП_2010 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Т. П. Юр’єва, Н. В. Водка МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення та виконання практичних і графічно-розрахункових завдань з дисципліни «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства») Харків ХНАМГ 2010 2 Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання практичних і графічно-розрахункових завдань з дисципліни «Фінанси підприємства міського господарства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. П. Юр’єва, Н. В. Водка – Х.: ХНАМГ, 2010 - 60 с. Укладачі: Т. П. Юр’єва Н. В. Водка Рецензент: доц., к.е.н. В. О. Костюк Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки, протокол №1 від 31. 08. 2010 3 Вступ «Фінанси міського господарства» є вибірковою дисципліною навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». На вивчення цієї дисципліни за денною формою навчання в 11 триместрі передбачено 144 години (4 кредита), у тому числі: лекції 24 год., практичні та семінарські заняття 36 год., самостійна робота студентів 84 год. Протягом 11 триместру студенти виконують розрахунково-графічне завдання, захищають його і складають диференційований залік згідно з програмою курсу. 4 Зміст Вступ 1. Місце та роль навчальної дисципліни «Фінанси підприємств міського господарства» в підготовці фахівця за спеціальністю «Економіка підприємства»………………………….……………………………………...5 2. Тематичний план вивчення дисципліни з погодинним розподілом……………………………………………………………………..8 3. Зміст дисципліни…………………………………………………….....9

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F