Affordable Access

El concepte de "norma" en lingüística, sociolingüística i planificació lingüística

Authors
Publisher
Marges, Els: revista de llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Notes El concepte de «norma» en lingüística, sociolingüística i planificació lingüística, perloan Costa Carreras Aquest article s'emmarca en el conjunt de la tesi doctoral que estic elaborant sobre norma i variació en sintaxi, amb I'objectiu d'estudiar les bases presents i futures de la codificació sintactica del catala. Tal com afirma Luis Fernando Lara (1976: 86), el concepte de norma ha anat sorgint en les aproximacions a i'estudi del llenguatge al llarg d'aquest segle. Els ob- jectius d'aquest text són dos. En p:imer lloc, analitzar I'ús que han fet d'aquest terme i d'altres de més o menys sinbnims les figu- res més rellevants de la lingüística tebrica, de la planificació lingüística i de la socio- lingüística. En segon Iloc, plantejar I'esta- tut tebric de la norma objectiva i la seva relació amb la prescriptiva o codificada, norma que és un dels objectius de la pla- nificació; en aquest sentit, és rellevant la discussió plantejada sobretot des de I'analisi del discurs al voltant del possible pres- criptivisme de la lingiiistica tebrica. Com acabo d'apuntar, dos s6n els sig- nificats del terme norma entre els lingüis- tes, planificadors i sociolingüistes: una nor- ma objectiva (o almenys objectivament com- provable) i una de prescriptiva. La distin- ci6 entre ells no sempre 6s clara i fre- qüentment els autors els barregen, ja que la relació entre aquests conceptes 6s molt estreta -fet al qual no sempre s'ha donat la importancia que li correspon. Parlar6 en primer lloc de la norma ob- jectiva, amb una breu presentació histbri- ca, una analisi de les definicions que se n'han fet, una analisi de la relació que té arnb els conceptes estructuralistes de h, sis- tema i tipus, una analisi de la relació amb el concepte de canvi lingütrtic i una presenta- ci6 de les meres mencions sense definir el concepte que se n'han fet. En segon Iloc, exposar6 les definicions i les meres men- Els Marges, 68. 2000 89 cions del terrne norma prescri

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments