Affordable Access

Epimènides de Creta i la saviesa arcaica

Authors
Publisher
Ítaca: quaderns catalans de cultura clàssica
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Epimènides de Creta i la saviesa arcaica Epimenides de Creta i la saviesa arcaica Jaume Portulas Per a Xavier Rill 1 A 1'arrel d'aquest treball (com dels altres d'aquest dossier ) hi ha una in- vestigacio , nomes endegada a mitges, per bastir la imatge dels Set Savis, intentant de respondre a una serie de questions tan facils de plantejar com dificils de resoldre: quina mena d',, intel•lectuals» foren? Quins van esser els seus habits d'actuacio? Els diversos integrants del grup, tenen trets comuns ? Son assimilables a d'altres operadors culturals de la seva epoca? Quan es crea la tradicio dels Set Savis? Quina ha estat la seva historia? La forma de les maximes i llur propia naturalesa , tot fa pensar en un origen impersonal, folkloric probablement; gairebe del cert que cris- tal-litzaren en els motlles d'una cultura oral. Es tracta d'un material d'atri- bucio dubtosa ; els distints autors que ens les refereixen no es posen en absolut d'acord , a l'hora d'atribuir cada maxima , sobre el seu autor. Aquells que ens parlen de la vida dels Set o ens ofereixen alguna informacio al seu respecte pateixen d'una manca absoluta de sentit de la profunditat cronologica ; son ells els qui ens n ' han transmes la imatge que avui en tenim, com la d'un grup homogeni, en el si del qual , a mes a mes, els diversos membres eren contemporanis i es relacionaven entre ells. Tan- mateix, ni tots ells ho foren, de contemporanis , ni, per Cant, pogueren tenir en molts casos relations personals . Tambe se sol parlar d'ells com d'un grup fix i homogeni; de fet, pero, nomes quatre (Bias, Quilo, Solo i Tales) apareixen a totes les llistes, mentre que els altres varien, de font a font. Es ben sabut que Hesiode (Th. 233 ss.) descriu un personatge que com- bina la saviesa mantica amb la judicial: es Nereu, el Vell de la Mar...' 1. Cf. DETIENNE 1967: 29-50 i el treball de J. Carruesco en aquest mateix volum. 46 Jaume Portulas Nereu exerceix una justicia de caracter ordalic, d'un tipus testimoniat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F