Affordable Access

Estat actual de la cartografia a les comarques gironines

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0129_082 HISTORIA El mas ñibot a la primera década d'aquest segle. Residencia del marqués de Camps. fou restaurat per l'arquitecte Francesc d'A. García i Corrons (1844-1882). Sait í el marqués de Camps: un cas de caciquisme JORDIPONS M"ÁNGELS ADROER La octubre de 1986 l'Ajunta-^ ment de SaIt aconsegui in-corporar al seu Arxiu His- torie el fons documental del mar- qués de Camps. Aquest pas fou decisiu per a la recuperado d'a- quest arxiu patrimonial. Fins llavors estigué al Mas Ribot, casa pairal deis marquesos a SaIt, en un estat de deteriorament avangat. Ara fa 10 anys un incendi, i després les plu- ges i les humitats, ocasionaren greus desperfectos a la documen- tado ; gairebé 3/4 parís del fons quedaren destruides. La tasca de salvament, ordena- ció i classificació ha estat molt difí- cil, perqué el seu estat era lamen- table. La major part deis docu- ments estaven cremats, parcial- ment o totalment. D'altres van que- dar destru'its per les humitats. I encara ara s'ha d'anar amb compte a l'hora de consultar-los, per evitar malmetre'ls mes. De tota manera, malgrat haver sofert aqüestes vicissituds, actual- mente l fonses t robaa l 'A rx iu Muni- cipal de SaIt i classificat seguint una ordenado temática ^. L'apartat de documentado fa- miliar i patrimonial és el mes volu- minós,, pero está forga delmat. Cronológicament abasta els segles XVIII-XX, tot i que es conserven regestos fets al segle passat de documents deis segles XIII al XVIIl. Cal destacar dins d'aquest apartat la correspondencia (XVIII-XX), que és d'ámbit familiar, d'administració I rendiment del patrimoni, politic, peticions fetes al marqués de Camps a fi d'aconseguir ajut eco- nómic i/o algún carree o col.loca- ció. Un altre deis apartats mes des- tacables és el que agrupa totes les revistes, fulletons i fulls volants, la major part deis quals fan referencia a temes agraris. En el seu estat original l'arxiu del 422 e Caries de Camps ¡ d'Olzinelles (1860-193

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F