Affordable Access

Al voltant del Mestre de Cabestany

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

h. VOLTXNT DEL MESTRE DE CABESTANY ANDRÉ BONNERY (Traducció i comentari introductori de Josep M. Vilaseca) Comentari introductori Cany 1998, durant el primer Col,loqui de Centres d'Estudis Trans- pirinencs, vaig introduir un grup d'estudiosos en la historia de les peces del rnuseu del rnonestir de Sant Joan de les Abadesses. Un d'ells, arnb qui posteriorrnent naixeria una fecunda arnistat, ern dernana inforrnació detallada sobre dos fragrnents escultorics als quals jo rnai havia donat rnassa importancia. Capficat per no poder respondre satisfactoriarnent, varn consultar el cataleg del rnuseu, el qual tarnpoc en donava cap rnena de detall. El visitant encuriosit rn'ex- plica apassionadarnent la seva interessant hipotesi ... El visitant en qüestió era el professor Bonnery. La seva rnanifes- ta erudició perrnetia intuir que seria la persona adient per a realitzar un estudi cientific sobre les dues peces santjoanines. Ern vaig perrnetre d'insistir-li que realitzés el present treball, el qual ha trigat tant temps en la seva gestació corn en la seva publicació en catala. Finalrnent en aquests Annals ens plau oferir la traducció d'un arti- cle del professor Bonnery sobre unes fins aleshores desconegudes obres del Mestre de Cabestany. Per als arnants del rornanic i del Ripolles es tracta d'una descoberta cabdal, i alhora de noves incogni- tes (les peces, eren ubicades al rnonestir de Sant Joan? En quin indret? Van ser esculpides a Sant Joan rnateix? Es poden descobrir en un futur al Ripolles altres obres del taller del Mestre de Cabestany?) que resten per a ser respostes en el futur ... o rornandre entre els mis- teris del passat. Josep M. Vilaseca Al voltant del Mestre de Cabestany En un rnoment que s'estableixen els Cumins del Mestre de Cubestn~zy i I'ltineruri del Mestie en el marc del projecte cultural de I'Arc Llati, el qual associa els estats frances, italii i espanyol, us voldriem recordar el lloc del departament de I'Aude dins del pat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments