Affordable Access

H. 1265 (M. 1849) DEVLET SALNAMESİNE GÖRE OSMANLI İDARİ YAPISI

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ÖZETArslan, Barıs, H. 1265 (M. 1849) Devlet Salnamesine Göre Osmanlıİdari Yapısı, Yüksek Lisans Tezi, Danısman: Doç.Dr. Hamiyet Sezer Feyzioglu,155s.Bu tezde Osmanlı devlet teskilatı incelenmistir. Çalısmamızda 1849tarihli Osmanlı Devlet Salnamesi esas alınmıstır. Temel amaç, 1839’da ilanedilen Tanzimatın devlet teskilatına ne derece yansıdıgını ortaya koymaktır.Tezimiz yedi bölümden olusmaktadır.I. bölümde, Saray ve merkez teskilatında bulunan üst düzeymemuriyetler (Mabeyn-i Hümayun, Amedi-i Divan-ı Hümayun, Menasıb-ıDivaniyye, Zabitan-ı Aklam) hakkında bilgi verilmistir. Ayrıca, devletyönetminde etkili olan meclisler (Meclis-i Vükela, Meclis-i Vala, v.b.) vebunların çalısanları hakkında bilgiler vardır.II. bölüm askeri teskilat ile ilgilidir. Burada Osmanlı ordusununteskilatı, ordu merkezleri, görev alanları anlatılmaktadır. Bu orduların ordumeclisleri ve görevlileri belirtilmistir.İlmiye sınıfı hakkında bilgi III. bölümde verilmistir. Salnameye göreilmiye sınıfına mensup olanların isimleri ve rütbeleri belirtilmistir.Vilayetler ve bunlara baglı sancaklar ile buradaki devlet kadrolarınınisim ve ünvanları IV. bölümde anlatılmaktadır. Tanzimat sırasındaki vesonrasındaki tasra teskilatı karsılastırılmıstır.Osmanlı İmparatorugunun dıs iliskileri V. bölümde ele alınmıstır.Osmanlı İmparatorlugu’nun yabancı devletlerdeki elçilik, konsoloslukları ile153Osmanlı İmparatorugunda bulunan yabancı elçilik ve konsolusluklar hakkındabilgi mevcuttur.Avrupa devletleri hakkında bilgiler, dönemin Avrupa devletlerininyüzölçümleri, gelirleri ve askeri kuvvetleri VI. bölümde anlatılmıstır.Osmanlı İmparatorlugunda çalısan yerli ve yabancı posta teskilatları,bunların güzergahları ve çalısma günleri VII. bölümde anlatılmıstır.Tezin sonunda ek olarak, genel bir degerlendirme ile özet vebibliyografya bulunmaktadır. (ABSTRACTArslan, Barıs, The Ottoman Administrative Structure According toState\\'s Yearbook Dated 1849, Master\\'s Thesis, Advisor: Assoc. ProfessorHamiyet Sezer FEYZİOGLU, 155p.In this thesis, which is based on a state\\'s yearbook dated 1849,Ottoman administrative organization is studied. The main purpose of this studyis to display in what extent the proclamation of Tanzimat Edict in 1839 effectedthe administrative organization of the state. This study consists of sevenchapters.The first chapter gives information about the high rank offices in thepalace and in the central organization of the state such as Mabeyn-i Hümâyûn,Amedi-i Divân-ı Hümâyûn, Menâsıb-ı Divâniyye, Zâbitân-ı Aklâm and alsothe councils, known as meclis, which were highly influential in stateadministration.The second chapter gives brief information about military, the militaryestablishment of the Ottoman Empire, the headquarters and their spheres ofduties besides military councils of these armies and their duties.Ulema class also known as İlmiye Establishment are taken intoconsideration in the third chapter according to State\\'s Yearbook H.1265, thenames and ranks of the members of İlmiye establishment are emphasized.The provinces and their sub-provinces with their administrative cadres,their names and titles are depicted in comparison to provincial administrativeorganization of the Ottoman Empire during and after Tanzimat edict in theforth chapter.155The foreign relations such as foreign embassies and consulates in theOttoman Empire and also the Ottoman embassies and consulates in the foreigncountries are studied in the fifth chapter.European states, their areas, incomes, and their forces capability arementioned in the sixth chapter.The active postal organizations, both domestic and foreign, areexplained and their routes and working days are also specified in the seventhchapter.A general assessment is given at the end of the thesis as well as anabstract and a bibliography.)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F