Affordable Access

Проблемні та перспективні аспекти туристичного бізнесу: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 22-23 травня 2008 року

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Міністерство освіти і науки України Міністерство освіти і науки України Управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Кафедра туристичного бізнесу Студентське науково товариство ПРОБЛЕМНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ АСПЕКТИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 22-23 травня 2008 року Харків 2008 2 ìÑä 338.48 (063) ÅÅä 65.433fl.431 Ï78 Ïðîáëåìí³ òà ïåðñïåêòèâí³ àñïåêòè òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó: òåçè äîïîâ³äåé ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðå- íö³¿ 22-23 òðàâíÿ 2008 ðîêó. – Õàðê³â: ÕÍÓ ³ì. Êàðàç³íà, 2008. – 184 ñ. ISBN 978-966-623-511-7 Çàòâåðäæåíî íà çàñ³äàíí³ êàôåäðè òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó (ïðîòîêîë ¹ 9 â³ä 24.04.2008) Äðóêóºòüñÿ çà ð³øåííÿì Â÷åíî¿ Ðàäè ôàêóëüòåòó ì³æíàðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí òà òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà (ïðîòîêîë ¹ 9 â³ä 24.04.2008) Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Àëåêñàíäðîâ Â.Â., ê.å.í., ïðîô., çàâ. êàôåäðè òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó Âèøíåâñüêà Î.Î., ê.ï.í., äîöåíò êàôåäðè òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó Ãðèãîðîâà Ë.²., äîö., çàñòóïíèê äåêàíà ôàêóëüòåòó Ãðèöàê Þ.Ï., ê.ã.í., äîö. êàôåäðè òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó ѳäîðîâ Â.²., ê.å.í., ïðîô., äåêàí ôàêóëüòåòó Þð÷åíêî Ñ.À., ê.ã.í., äîö. êàôåäðè òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó Àäðåñà ðåäàêö³éíî¿ êîëå㳿: 61077, Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, ²íñòèòóò åêîíîì³êè ³ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, âóë. Ìèðîíîñèöüêà 1, ê. 2-6, òåë. (057) 707-53-06, e-mail: [email protected] ìÑä 338.48 (063) ÅÅä 65.433fl.431 ISBN 978-966-623-511-7 © ÕÍÓ ³ìåí³ Â.Í. Êàðàç³íà, 2008 3 áåßëí I. äêìÉãàâ ëíßã Александров В.В. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ ..............................8 Вишневская Е.О. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТР

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F