Affordable Access

Leoš Janáček: Culture européenne et création, Centre de recherche EA 4087 de l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), Centre de recherche EA 2115 de l’Université François Rabelais (Tours), Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity (Brno), Paříž, 3.–5. dubna 2008; Leoš Janáček: Creation within European Culture, Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity (Brno), l’Université de Paris- Sorbonne (Paris IV), Brno, 29. září – 1. října 2008

Authors
Publisher
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – Kabinet hudební historie
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ml Literature Of Music

Abstract

393-403 Konference Leoš Janáček: Culture européenne et création, Centre de recherche EA 4087 de l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), Centre de re- cherche EA 2115 de l’Université François Rabelais (Tours), Ústav hudební vědy Masa- rykovy univerzity (Brno), Paříž, 3.–5. dubna 2008 Leoš Janáček: Creation within European Culture, Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity (Brno), l’Université de Paris- Sorbonne (Paris IV), Brno, 29. září – 1. října 2008 Osmdesáté výročí úmrtí Leoše Janáčka bylo podnětem k uspořádání dvou mezinárodních setkání odborníků, kteří se zabývají sklada- telovým odkazem. Organizátoři byli vedeni snahou rozkrýt stav, rozsah a zacílení sou- časného janáčkovského bádání a předestřít témata, která jsou nyní vnímána jako nosná, inspirativní a nedořešená. Pařížské kolokvium se honosilo záštitou J. E. velvyslance České republiky ve Francii, Pavla Fischera. Také díky tomu se první den jednání odbýval v prostorách českého velvy- slanectví. Jednání zahájil vedoucí katedry hudební vědy na Sorbonně, Pascal Terrien, který současně předsedal prvnímu bloku s názvem Contextes et parallèles. Úvodní re- ferát Théo Hirsbrunnera z Bernu připomněl klíčové momenty, pro které je Janáček řazen k výrazným osobnostem hudby 20. století. Předseda Janáčkovy společnosti Jacob Knaus ze švýcarského Uetikon se soustředil na zlo- mové okamžiky přijetí skladatelova díla v Praze. Referát Mikuláše Beka (Brno) ná- sledně vyzvedl motiv exteritoriality v Janáč- kově recepci. Další blok pod vedením Milana Slavického (Praha) byl zaměřen na komorní hudbu, konkrétně na Zápisník zmizelého. François-Gildas Tual (Paříž) se pokusil o je- ho paradigmatickou analýzu a Hermann Jung (Heidelberg) věnoval pozornost cha- rakteru paradigmatu, které se vyznačuje ví- cevrstevnatostí. Odpolední seance prvního dne se konala pod názvem Ecrits littéraires et théoriques, první části předsedal John Tyrrell, druhé M. Bek. Aktuální výsledky bádání vzhledem k Janáčkovu regionalismu prezentovala Jar- mila Procházková (Brno),

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments