Affordable Access

Els plànols del marquesat de Moja

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_06 A R X I U fs - gener 2002 ROSA ALMUZARA Context històric del document: "Llibre manuscrit format per una col·lecció de dinou plànols (s. xvill) amb indicació cartogràfica dels dominis del marquesat de Moja, que representen part del territori dels actuals municipis d'Argentona, Vilassar de Dalt, Mataró i Cabrera de Mar" els plànols del marquesat de m o j a Detall del plànol AHMA002 on apareix e] mas Ballot. ! títo! de marqués de Moja' es va concedir a Ramon de Copons del Boliidor i de Grimau, senyor de la torre de Moja.^ La seva darrera descendent directa que ostentà el marquesat fou Josepa de Sarriera i de Copons (1796-1865)i que també era mar- quesa de Cartellà,"^ heretat perquè Ma Lluïsa de Copons i de Carte- llà'' era la seva àvia materna. Va morir, sense haver tingut fills, cl 22 d'abril de 1865, vídua de Pere Carles de Sentmenat de Riquer Í Puiggener, marquès de Castell- dosrius, de manera que Therèncía dels Moja-Cartellà es dispersà.^ Per sort, Josepa de Sarriera havia tet tmes variacions testamentàries el 19 de febrer de 1863,^ concre- tament va manar redactar sis esmenes a les seves últimes volun- tats, fins llavors testades. La pri- mera de les esmenes diu: "Prime- ramente; En prueba de la buena memòria que tiene la Sefiora otor- gante de sus ascendientes que lle- varen los tltulos de Marqueses de Moya y de Cartella, à cuyos titu- los es la misma sucesora y de los cuales es un vivo recuerdo el edifi- cio palacio que posee ta Senora codicilante en la callc de la Puer- taferrisa de esta ciudad y en la Rambla de Estudiós en los cuales forma esquina, ORDENA que ei posesor ó posesores que dcspues de seguido su fallecimiento lo se- an de dicho edificio palacio, no puedan derribarlo ..." La redacció d'aquesta clàusula testamentària, creiem que és una perfecta síntesi del que ha estat el llegat històric dels Moja-Cartcllà, ja que efecti- vament, l'existència d'aquest pa- lau," tot i els diversos propietaris posteriors,^

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments