Affordable Access

TÜRKİYE'DE BEŞERİ SERMAYE VE İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ: KO-ENTEGRASYON ANALİZİ

Authors
Publisher
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Journal of Economics and Administrative Sciences
Publication Date
Disciplines
  • Economics

Abstract

Özet: Bu makale, beşeri sermaye ile büyüme ilişkisini Türkiyeaçısından, Johansen ko-entegrasyon yöntemini kullanarak test etmektedir.Eğitimli insanların üretim sürecine olan olumlu katkısı, makalenin temelvarsayımını oluşturmaktadır. Yapılan Ko-entegrasyon testinin sonuçlarına göre,beşeri sermaye ile büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki mevcuttur. Öteyandan Granger nedensellik testi, büyümeden beşeri sermayeye tek yönlü birnedensellik ilişkisini göstermektedir.Anahtar Kelimeler: Beşeri Sermaye, Ekonomik Büyüme, Koentegrasyon,NedensellikAbstract: This article investigates the relationship between humancapital and economic growth in Turkey by using Johansen cointegrationmethod. The main hypotesis of this article is that educated people affectpositively to production process. According to the results from cointegration testthere is a positive relationship between human capital and economic growth inlong-run. However, Granger causality test shows that there is a one way casualrelationship from growth to human capital.Keywords: Human Capital, Economic Growth, Cointegration,Causality.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.