Affordable Access

Terenci Moix, 'El sexe dels àngels'

Authors
Publisher
Marges, Els: revista de llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ue hauria calgut separar de les variants %autor ek emrs tipogdcs o bé les va- riants no atribukies a l'autor, així corn tam- bé -i, és clar, per motius diferents- hau- rien pogut consignar-se en lloc separat de I'aparat genetic eis retocs que I'autor va introduir en edicions posteriors al text base. Més enlla de I'edició filologica, el llibre ens ofereix dos instruments més d'aproxi- mació a I'obra: un conjunt de notes que aclareixen moltes de les referencies a in- drets i persones alsludits en els textos, re- ferencies que, corn sol passar a les obres de Foix, es basen sovint en la seva propia realitat historica i vivencial; i un estudi crític ue, situant-se en la línia d'inte re- tació l e Pere Gimferrer, es proposa'ai- llar i agrupar diversos recursos estructu- ra l~ , estilístics i iingüístics que presenten les proses. L'analisi d'aquestes és tractada des de la perspectiva narratologica: es- tructura de les unitats poetiques, punt de vista, narrador i personatges, temps i es- pai. La justificació del metode aplicat rau en un tret molt important de l'estetica foixana que la literatura critica (Arthur Terry, Gabriel Ferrater, Giuseppe Sanso- ne, Carles Miralles) ha assen alat i que es va convertir en objecte de Jscurs en al- guns textos pro ramatics del mateix Foix (em refereixo s&retot a Mots i maons, o a cascú el seu), és a dir, la importancia de l'ordre i de les íntimes raons geometri- ues del text poetic. La lectura dels llibres l e prosa poetica de Foix és, en paraules de Joan R. Veny-Mesquida, ((també l'aven- tura de la percepció, a mesura que es va avancant en la lectura de I'obra, d'un or- dre, d'un ritme intern que el mateix text ens va imposant i que a poc a poc, a mesura ue percebem a uestes lleis inte- r ior~, vatent disminuir e? factor sorpresa. Es tracta, aleshores, del reconeixement, a la ratlla del subconscient, dels mecanis- mes que fan possible la creació d'un món corn el que Foix intenta de mostrar-nos». L'estudi útil

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments