Affordable Access

Download Read

POTTER, Robert B. ; BINNS, Tony ; ELLIOTT, Jennifer A. ; SMITH, David. Geographies of development

Authors
Publisher
Documents d'Anàlisi Geogràfica

Abstract

subsistència, sinó que també ho és per- què a partir d’ella els aborígens cons- trueixen la identitat, les relacions socials i l’espiritualitat. La contribució final, «Women and human rights in Post-communist coun- tries: the situation in the Czech Republic», corre a càrrec de la txeca Jirina Siklova (Charles University, República Txeca), qui ens apropa, en primer lloc, a la cons- trucció que va caracteritzar la conceptua- lització dels drets humans i els drets de les dones als Estats socialistes de l’Europa de l’Est i, en segon lloc, a les connota- cions actuals d’aquests dos termes a la República Txeca. La manipulació i apro- piació que els règims socialistes van fer del terme dels drets humans definint-los com a drets col·lectius necessaris per la «construcció del socialisme» (obviant, d’a- questa manera, el sentit individual del terme) i el fet de considerar la lluita per l’emancipació de les dones una demanda burgesa va suposar, segons l’autora, la manca de debat social sobre el tema, i això va fer més difícil per a les dones actuals posicionar-se pels seus drets. Enllaçant amb la presentació inicial de la publicació i després d’haver-nos aproximat al contingut general del llibre, només ens resta insistir en l’extraordinà- ria i ambiciosa tasca d’edició realitzada per la geògrafa Tovi Fenster. La dificul- tat que representa haver d’agrupar en un mateix llibre recerques portades a terme per investigadores socials amb bagatges tan diferents i sobre contextos geogrà- fics tan diversos, queda superada gràcies a l’homogeneïtzació temàtica i d’interes- sos que aconsegueix l’editora en la intro- ducció i en les conclusions del llibre. No hi manquen tampoc elogis per a les auto- res a l’hora d’aconseguir escriure textos accessibles i de lectura recomanada, tant per als nois i noies estudiants de llicen- ciatura —per les molt bones contextua- litzacions que s’hi fan sobre els països i els temes debatuts— com pels estudiants de postgrau —per les aproximacions teò- riques i metodològiques, i per

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments