Affordable Access

Libros recibidos.

Authors
Publisher
Universitat Ramon Llull
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Publicaciones 1021 IAYIIIUacJ6d. r.ns.nyamtnt. awluad6 d, l'aptO'ltntalge ebé La '-.mllla • ..,.nycHa clavant "educac5ó def. sed flll. Ayuntamiento de Rubí Pineda, L. (1999). Les cares del viatge. Una aproximació a la immigració estrangera de Rubí. Rubí. Caixa de Catalunya. Obra Social ( 1999), Les organitzacions per a la l/u ita contra I'exc!usió social de Catalunya. Barcelona. Edebé Barbera, E. (2000). A va lua ció de I 'ense nyamen t, avaluac ió de l' aprenentatge. Barcelona. Garma, A. (200 1). L 'autoconcepte a l ' aula: recursos per al professorat. Barcelona. Monereo, C. (200 1). Entrama/s: meLOdes d'aprenentatge coope ratiu co f.laboratiu. Barcelona. Torralba, F. (2000). Rostro y sentido de la acción educativa . Barcelona. 18 Educación Social Libros recibidos Fundació "La Caixa" Alberdi, l. (2000), Les dones joves a Espanya. Barcelona. Pérez, V. (200 1). La farnília espanyola davant l'educació deIs seus fills. Barcelona. Generalitat de Catalunya Escobedo, A.(2000). Els nous filons d'ocupació i els jo ves: reptes possibilitats de futuro Barcelona. YMCA Ruiz , L. (2000). Vo luntariado y discapacidad: la integración en el tiempo libre. Madrid Editorial Laertes Padilla, T . (200 1). Estrategias para el diagnóstico y la orientación profesional de personas adultas. Barcelona. Page 1

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F