Affordable Access

De la teoría del desvantatge ecoòmic a la teoria des desavantatge polític relatiu

Authors
Publisher
Revista d'etnologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

De la teoria del desavantatge economic a la teoria del desavantatge polític relatiu L'autor qüestiona l'emfasi en la importan- cia dels factors economics en els conflictes de caire etnonacional; de la mateixa manera que i'impacte de les forces economiques i tecnologiques s'ha anat intensificant en el darrer mig segle, les for- ces del nacionalisme tamb@ ho han fet de manera mes que important. La dinamica historica posa de manifest que la conquesta del comportament nacional va mes en11 dels mitjans econbmics. The authors questions the emphasis on economic factors in ethnonationalist conflicts; in the same way that the impact of economic and technolo- gical forces has intensified in the last half century, the power of nationalism has gre- atly increased as well. The historical dynamic demonstrates that the conquest of national behavior calls for more than purely economic mechanisms. - - - Traducció: Servei Lingüístic de la Universitat de V i c En la primera part d'aquest capítol es pretén cri- ticar la tenditncia general d'exagerar l'impacte dels factors econbmics sobre el conflicte etnona- cional. A l'hora de comentar casos relatius a aquesta situació, els representants d'almenys una de les associacions de periodistes i d'estudiosos acostumen a emfasitzar la dimensió econbmica del conflicte. En aquests casos d'estudi, es dóna habitualment molta importincia a les dades que fan esment de les diferitncies intergrupals d'in- gressos, d'ocupació i de nivell de vida general, i el missatge implícit o explícit és que el conflicte ten- diria a evaporar-se si es redui'ssin o s'eradiques- sin aquestes discrepincies econbmiques. La fre- qiiitncia d'aquestes anilisis reflecteix i reforca, en igual mesura, una teoria més generalitzada de les relacions grupals (que normalment s'anomena cc teoria de la privació econbmica relativa)) ), la qual manté que l'etnonacionalisme és, en el fons, d'impuls econbmic. És forca comprensible que el

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F