Affordable Access

L'escultor vuitcentista Antoni Ochando i la seva activitat...

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

-- - - -- L'escultor vuitcentista Antoni Ochando i la seva activitat a la diocesi És ben coneguda la prbspera situació econb mica de que gaudí Catalu- nya, i més en concret les comarques del Camp de Tarragona, a la segona meitat del segle XVIII. La comercialització del vi i la seva posterior transforma- ció en aiguardent va enri- quir les magres economies rurals, fet que possibilit2 la construcció dels temples parroquials i els esplsndids retaules que n'ornaven l'in- terior. La comanda d'aquestes nombroses realitzacions, producte de la religiositat de l'spoca, va comportar el sorgiment d'una florida d'artistes, agrupats en ta- llers locals, que les pogues- sin satisfer. Alguns d'ells eren nadius, d'altres prove- nien d'arreu de Catalunya, de tot 1'Estat espanyol i fins i tot de I3estranger;A la zona del Camp de Tarragona so- bresortiren els obradors dels Bonifis a Valls i dels de Tarragona Espinalt a Sarral. Els dos tallers iniciaren les seves produccions al segle XVI, i les constants comandes permeteren la continui'tat en la professió, que passa de pares a fills, sense inte- rrupció, fins al segle XIX. A part d'aquests dos centres puntuals n'hi ha- gueren molts altres, formats per artistes dels quals es coneix alguna cosa de la seva activitat per6 molt poc de la seva biografia. Les constants guerres sofertes pel nostre país han estat la causa de la destrucció de la major part del patrimoni artístic -sobretot del fet amb fusta- i de la perdua dels arxius, que avui ens en podrien donar més infor- mació. Aquest últim cas és el de llescultor Antoni Ochando, l'origen del qual no es cdneix. Alguns diuen que si era &Aragó, altres, valenci2 i fins i tot en una acta nota- rial d'un lletrat de Tarrago- na sc'l cita com a nat a Móra d'Ebre (1). El primer lloc on tenim documentat Antoni Ochoa és a \'¡laplana, l'any 1739 (21. Va residir en aquesta poblacii) fins I'any 1747, en qu6 se'l sol.licit2 per cons- truir e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F