Affordable Access

Regenaració urbana impulsada pel consum = Régénération urbaine dynamisée par la consommation

Authors
Publisher
Quaderns d'arquitectura i urbanisme
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

REGENERACIÓ URBANA IMPULSADA PEL CONSUM na línia directa en porta , metafori cament pa rlant, des de F'aneuil Hall Markctplacc, a Boston, lins al linal de la Diagonal de Barcelona, e l centre de les acliv ilats durant e l Forum 2004. Aques ta cita barce lonina és una ver ió a gran escala del que l<aneui l l lall Ma rketplace va representar a una esca la menor ara fa un quart de segle: regeneració urbana amb el con um com a primera for\a conductora. Faneuil 1 la ll Marketplace compren tres cclilic is comercials el e comen<;amenl del cgle :-.rx, amb dos carrers entre e lls que es va n conve rtir en zo nes pera vianants amb un pa imenl de Jlamborcl es i pedra natura l. Els edifi cis van er res laurals per Benjamí n i Janc Thompson el L977, i es va n adaptar pera la seva nova run ció coma centre dejunshopping, am b comen;os, restaurant i bar . El projcclc, idea del promoto r· immobiliar·i James Rouse, no és només un exemple del que el socioleg John Hannigan clcscriu amb lanl cl'cncerl com Urban Entertain Destinations (destinacions urbanes d'enlre lenimenl) al seu llibre fí'antasy Cily. A poslcriori, també podem in terp retar-lo com un anunci del canvi d'emrasi ele la pr oducció al consum en les econom ies urbancs. La F'ancuil llall Ma rkelplace va ser el primer exemple d'allo que s'ha anal concixent als Estat Units com f estival markelplaces i que han sor- g il en innombrable indrcls, al bell mig ele les ciutats o aJ llarg de la costa. A Eu ropa aquest nom no ha fet fortuna , pero trobem renomcns comparables en !loes com el Covent Garden de Londres i el Porto Antico de Génova. Molles d'aqu estesjeslival marketplaces, siguin o no conegucles amb aquesl nom, comprenen Lres eJements que s'ajuclen mlltua- ment: primer l'oferta de botigues i d'entre ten imenl, que són la raó mate.ixa de !'exis tencia d'aquestes insta l·lacions; en segon !loe, la posada en escena d'activ itats festives (ca rnaval, Nadal, setmanes tematiques, reun ions culinaries, conccrls, tealre de carTCr, c

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F