Affordable Access

ÇAĞDAŞ BOZKIR SANATI ÇAĞDAŞ KIRGIZ RESİM SANATINDA ESKİ TÜRK SEMBOLLERİ / CONTEMPORARY STEPPE ART THE OLD SYBOLS IN CONTEMPORARY KYRGYZ PAINTING ART

Authors
Publisher
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Publication Date

Abstract

Çağdaş Kırgız resminin gelişimi Sovyetler Birliği’nin adıyla anılmaktadır. Başlangıçta Petersburg ve Moskova’dan gelen Rus ressamlarının etkisiyle eğitilen yerli sanatçılar, daha sonralar, bu şehirlerde yüksek resim eğitimi alarak ülkelerine geri dönmüşlerdir. 1930-40’lı yıllar Realist Kırgız resminin oluşum yılları olarak anılmaktadır. 1960’lı yıllar ise Kırgız resim sanatında yöresel ve ulusal kimlik arayışları kendini gösterir. Bu dönemin sanatçıları, Sovyetlerin “biçimce milli, içerikçe sosyalist” sanat anlayışından hareketle, milli ve yerel kültür değerlerine dayalı çağdaş sanat oluşturma çabalarıyla seçilmekteler. Fakat dönemin baskıcı ve ideolojik sanat yapısı, sanatçıların yöresel konular ve sosyalist realizmi tarzından kenara çıkmalarını engellemiştir. 1990’lı yıllarda ise bağımsızlık sonrası oluşan özgür sanat ortamının etkisiyle Kırgız sanatçıları, geleneksel Türk sanatının tüm verilerinden çağdaş bir yaklaşımla yararlanarak kültürel kimlikli yeni sanat eserleri ortaya koymuşlardır. Bu makalede daha önce “Çağdaş Bozkır Sanatı-I” adını vererek incelediğimiz Kazak resminden sonra, Çağdaş Kırgız resminde bağımsızlık sonrasından günümüze kadarki süreçte ulusallık arayışlarının boyutları incelenecektir.Anahtar Sözcükler: Kırgız Resim Sanatı, Semboller, Ulusallık, Yerellik, Çağdaşlık ABSTRACT The development of the contemporary Kyrgyz Painting Art is mentioned by Soviet Unions’ name. Native artists who were educated at first by the impression of Russian artists came back late their oun countries by having edication of painting. The year of 1930 and 1940 is mentisnet as the formation realist Kyrgyz painting. The year of 1950-50’s shovs itself as searching of national identity and regional identity. The artists of the age are selected by an understanding of Soviets’ national as a shape but socialist as a content and depending on cultural salves and founding of the contemporary arts. But the dominant and ideologreal art mentality hindered the artists to withdraw from the struggle of sosializm and regional matters. In 1990’s with the inflaence of the independent art atmosphere appeared after the independence Kyrgyz Artists produced new art works (pieces) with the cultural identity using traditional Turkish Art. İn this article the search of national character with the old Turkish symbols was studiet carefully in contemporary Kyrgyz paintings. Keywords: Kyrgyz Painting Art, Symbols, National, Regional, Contemporary

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.