Affordable Access

Els Mastocits en el càncer experimental de la rata blanca

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Biologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Els Mastocits en el càncer experimental de la rata blanca ELS MASTOCITS EN EL CANCER EXPERIMENTAL DE LA RATA BLANCA per R. ROCA DE VINYALS Un fet remarcable en el cancer experimental del qui- tra, fet notat per diversos autors (Menetrier, Roussy, Borrel), es la infiltracio de ((mastzellen)> que s'observa en la pell de les rates en experiencia, a partir de les prime- res aplicacions de quitra. Normalment es troben en la pell de la rata abun- dants (`mastzellen), disposades al voltant dels follicles pilosos, i predominant en la dermis profunda i la hipo- dermis fins al teixit muscular. Aquests elements son de forma ovalar, proveits de prolongacions, d'un nucli rodo, generalment unit, pero que pot esser allargat i de vega- des doble, amb una disposicio de ]a cromatina rarament radiada., mes aviat reticulada, amb dos o tres grans nuclcols. El protoplasma to uns limits irregulars i unes granulations rodones d'igual grandaria, regularment dis- posades en el protoplasma; esta dotat d'una intensa afi- nitat per als colorants basics, propietat que va aparellada amb la metacromasia. En la rata aquestes granulacions tenon una gran afinitat per a l'hematoxilina. Es poden descriure diversos tipus de umastzellen», pero nomes ac- ceptem els quatre tipus descrits per Urtubey : jr,.gran 364 Publications de l'Institut d'Hstudis Catalans cel•lula de protoplasma ovalar; 2.n, grans cel•lules de protoplasma retallat; 3.=, grans cel•lules de protoplasma estes i irregular; 4.t, cel•lules fusiformes. Els considerem com les fases diferents de 1'evoluci6 d'un sol element: els dos primers corresponen a formes joves en les quals les ccl•lules conserven totes les granulacions protoplas- matiques, els dos darrers son elements madurs, les gra- nulacions dels quals surten del protoplasma, que malgrat aixo, conserva la seva membrana cellular. No hem vist mai aspectes secretoris resultant de les granulacions en el plasma interstitial. Hem observat encara un altre tipus cellular, mes abundant en la

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F