Affordable Access

Tectònica i Geologia Estructural avui

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SOCIETAT O'HISTORIA NATURAL DE LES BALEARS Editorial On fine Tectonica i Geologia Estructural avui Tectónica i Geologia Estructural són dos camps dins de la geologia que tenen molts aspectes en comú i que són de diffcil separació. La Geologia Estructural s'ocupa de la deformació de les roques, tant des del punt de vista deis mecanismes que la possibiliten i de les condicions en que aquesta deformació es produeix, com des de la prespectiva de les geometries resultants. La Tectónica s'ocupa de la deformació de I'escorc;a terrestre fins i tot de la litosfera; a més a més d'estudiar les estructures i la seva evolució en els temps, també s'ocupa deis processos que causen la deformació o que resulten d'ella. No hi ha, com es veu, una frontera clara entre Tectónia i Geologia Estructural. Potsser podriem considerar que la frontera queda determinada per la mida de I'objecte estudiat, aixf mentre la Tectonica s'ocupa de les estructures a escala de tota una serralada o d'una placa, la Geologia Estructural estudia estructures individuals o sistemes (ex. sistema d'encavalcaments). Potser una altra frontera es pot delinear en funció de les metodologies utilitzades, i en aquest cas la Tectónica és clarament més complexa i multidisciplinar ja que necessita del suport de la Geoffsica i la Geoqufmica. Ambdues disciplines varen neixer conjuntament. En els inicis, la Tectónica era potsser una manera parcial o especial d'entendre la Geologia Regional (aquesta darrera s'ocupa de I'estudi dé la interrelació de tots els aspectes geológics involucrats en una regió determinada). Durant aquests temps inicials la Geologia Estructural estava focalitzada en I'estructura de les serralades de muntanyes. Aixf el treball d'Argand (1924) que és un tfpic treball de Geologia Regional deis Alps, és un excel.lent exemple de Geologia Estructural on es descriuen amb detall les estructures espectaculars que constitueixen aquesta serralada. Peró al mateix temps, a I'englobar un erogen sencer i qüestiona

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F