Affordable Access

Pregled tehničke literature

Authors
Publisher
Croatian Society of Chemical Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kui_10-2007.vp:CorelVentura 7.0 Ureðuje: Marija-Biserka Jerman TEORIJSKA KEMIJA M. Reitz: UDK 612.79 : 577.7 KoÞa kao kalendar starenja (Alternskalender Haut) Za ljude koÞa predstavlja kalendar starenja. KoÞa zadrÞava ci- jeli Þivot sposobnost regeneriranja, ali sa starošæu postaje sve tanja i bogata borama. KoÞa je graðena u slojevima i svaki od tih slojeva razlikuje se po posebnom mehanizmu starenja. Sta- renje koÞe ima unutarnje i vanjske uzroke, te se stoga na to moÞe vrlo malo utjecati, a nikako se ne moÞe sprijeèiti. UV zraèenje, pušenje i osobito oksidacijski faktori pojaèavaju sta- renje koÞe. U napisu se govori o ulozi koÞe u organizmu èov- jeka, njezinoj graði i funkcioniranju, utjecajima koji na nju djeluju tijekom Þivota i promjenama koje pri tome nastaju. (P. 247/2007 – Orig. 3 str., prij. oko 7 str.) ORGANSKA KEMIJSKA INDUSTRIJA K. Cremer: UDK 007 : 661.12 Inovacije iz znanosti i tehnike za farmaceutsku industriju (Innovationen aus Wissenschaft und Technik) Èlanak donosi niz saÞetih prikaza patentom zaštiæenih inovaci- ja iz znanosti i tehnike namijenjenih farmaceutskoj i srodnim industrijama, kao i medicinskoj primjeni. U tom nizu obraðene su sljedeæe teme: 1. sustavi za doziranje lijekova s modificira- nim naèinom oslobaðanja, koji omoguæavaju meðusobno neo- visno oslobaðanje više djelatnih tvari; 2. osmotski sustavi za doziranje lijekova sa skraæenom fazom poèeka oslobaðanja; 3. priprava parenteralnih suspenzija s poboljšanom moguænošæu injiciranja; 4. mikrokapsuliranje i kontrolirano oslobaðanje po- lipeptidnih aktivnih tvari; 5. metode za visoko uèinkovito op- tereæivanje lipofilnih mikroèestica s proteinima; 6. naljepci za intraoralnu primjenu. (P. 248/2007 – Orig. 4 str., prij. oko 9 str.) R. Forbert i sur.: UDK 576.8.093.5 Novi postupak odreðivanja inaktivacije endotoksina kod ter- mièke sterilizacije (Neues Verfahren zur Bestimmung der Inaktivierung von Endotox- in bei der Trocken-Hitze-Sterilisation) Inaktivacija endotoksina kod termièke sterilizacije moÞ

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F