Affordable Access

Špiro Marasović DEMOS ANTE PORTAS: CRKVA U HRVATSKOJ PRED DEMOKRATSKIM IZAZOVIMA

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

rp.qxd John Ivan Prcela, Dra`en @ivi} (ur.) HRVATSKI HOLOKAUST Dokumenti i svjedo~anstva o poratnim pokoljima u Jugoslaviji Hrvatsko društvo politi~kih zatvorenika, Zagreb, 2001., 584 str. Pred hrvatskom ~itateljskom publikom kra- jem 2001. godine pojavila se vrijedna pub- licisti~ka knjiga Hrvatski holokaust – Doku- menti i svjedo~anstva o poratnim pokoljima u Jugoslaviji. Knjiga obra|uje intrigantnu te- mu iz suvremene hrvatske povijesti XX. st., a u njoj je prvi put cjelovito sinteti- zirana gra|a o poratnim stradanjima hr- vatskoga naroda na Bleiburškom polju. Blei- buršku je tragediju bivši represivni jugo- slavenski re`im tijekom vremena susta- vno pretvarao u bijelu mrlju hrvatske his- toriografije. Upravo su se vlasti komuni- sti~ke Jugoslavije od 1945. do 1990. godi- ne posebno trudile da se ne saznaju po- vijesne ~injenice, pa su pojedinci, u slu`bi partijske promid`be, sustavno radili na krivotvorenju i relativiziranju povijesne zbi- lje. Istodobno su hrvatskom narodu na- metnuli hipoteku kolektivne odgovorno- sti, ali i amneziju o navedenim poratnim tragi~nim doga|ajima. Sve do sloma ju- goslavenskoga komunisti~koga sustava hr- vatska javnost gotovo nije znala za mno- gobrojne hrvatske `rtve s kraja Drugoga svjetskoga rata, tj. poslijeratni holokaust hrvatskoga naroda bio je tabu-tema koju su svi prešu}ivali. Poglavito se prešu}ivalo da su taj holokaust izvršile partizanske je- dinice sastavljene uglavnom od Srba. Treba naglasiti kako je ve}ina pred- stavljene dokumentarne gra|e nastala u hrvatskome iseljeništvu. Gra|a o bleibur- škoj tragediji objavljivana je u iseljeništvu u više razli~itih knjiga i publikacija, a naj- cjelovitije su ti dokumenti publicirani pod naslovom Operation Slaughterhouse (Opera- cija klaonica). Prvo izdanje knjige Operation Slaughterhouse tiskano je u SAD-u 1970. go- dine, a uredni~ki su ga potpisali John Ivan Prcela i ameri~ki povjesni~ar Stanko Gul- descu koji je u tom izdanju napisao uvod- no poglavlje o povijesti hrvatskoga naro- da. U nakladi D

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F