Affordable Access

Keith Ward, Bog: vodič za zbunjene

Authors
Publisher
Society for the Advancement of Philosophy ; University of Zagreb – Croatian Studies; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Prolegomena 2005-1.vp:CorelVentura 7.0 mendelijanske genetike i darvinovske evolucije, u radu Kako provoditi adap- tacionistièki program? (1986). Meðutim, nisu samo kritièari iz standardnog modela društvenih zna- nosti koji su upijali Gouldove i Lewontinove umotvorine pokazivali elemen- tarnu zakinutost poznavanja osnovnih djela s podruèja evolucijske teorije. Mnogi novonastali odsjeci za evolucijske teorije unutar društvenih znanosti na brojnim svjetskim sveuèilištima ne smatraju svrsishodnim u svoje obra- zovne programe uvrstiti poduku iz klasiènih djela evolucijske teorije. Stoga zbornik radova Marka Ridleyja Evolucija: klasici i suvremene spoznaje pred- stavlja ne literaturu ‘za one koji ®ele više’ veæ preèac za poèetak snala®enja u golemom podruèju evolucijske teorije i otkrivanje genijalnih ideja koje nije potrebno ponovno otkriti. Evolucija: klasici i suvremene spoznaje je stoga ‘nu®na’ knjiga ne samo za one koji se bave, ili ®ele baviti evolucijskim teori- jama ponašanja unutar humanistièkih i društvenih znanosti, nego i za one koji takvo bavljenje ®ele kritizirati. Josip Hrgoviæ Institut društvenih znanosti ‘Ivo Pilar’ Maruliæev trg 19/I, HR-10000 Zagreb [email protected] Keith Ward, Bog: vodiè za zbunjene, preveo Saša Novak, Naklada Je- senski i Turk, Zagreb 2004, 216 str. Koncem prošle godine na hrvatskom je objavljena knjiga s neobiènim naslo- vom Bog: vodiè za zbunjene (God: A Guide for the Perplexed). Drugi je dio na- slova posuðen od srednjovjekovnog filozofa Mojsija Majmonida (1135–1204) koji je pod takvim naslovom napisao knjigu 1190, a imala je zadatak spojiti biblijsku objavu Boga s Aristotelovom filozofijom. Slièno je i naš autor Keith Ward, profesor iz Oxforda, napisao knjigu za koju se ne mo®e od prve reæi je li to filozofska, teološka knjiga, ili pak neke druge vrste. U njoj ima govora o filozofiji i filozofima, ali i o religijama pa i onim jednobo®aèkim. Knjiga se obraæa ljudskom iskustvu te ga pokušava na razne naèine izlagati. Tako dolaze do izra®a

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F