Affordable Access

"Ministerium ecclesiasticum divinitus institutum". Reflexió teològica entorn del núm 28 de la "Lumen Gentium".

Authors
Publisher
Facultat de Teologia de Catalunya
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

«MINISTERIUM ECCLESIASTICUM DIVINITUS INSTITUTUM» REFLEXIÓ TEOLOGICA ENTORN DEL N . O 28 DE LA «LUMEN GENTIUMD per Ramon POU RTUS Dos factors de pes ens empenyen a precisar millor la naturalesa del ministeri eclesiistic. Un, l'histbric, la conjuntura ministerial d'avui amb una forta dosi de crisi d'identitat, i el científic, la positiva apor- tació de noves dades que, sobre el respecte, ha fet la ciencia heme- nkutica i exegktica. Quan es llegeixen les deíinicions i els documents oficials que parlen d'aquest tema, p t semblar que es posseeix una sblida i inalterable concepció del ministeri eclesiistic; pero quan es llegeix, amb mktode crític, tant l'evolució de la teologia sobre el ministeri, com el procés de la praxi ministerial al llarg dels segles, es veiuen perfectament justificats els interrogants que sobre la iden- titat del ministeri es presenten. Situat dins aquest context, crec que és important proporcionar dades que ens pennetin aproximar-nos amb coneixement més objec- tiu a la realitat del ministeri en l'església. Una d'aquestes dades con- sidero que és I'adequada interpretació que s'ha de fer sobre I'origen diví del ministeri. El n. 28 de la Lumen gentiwn dóna peu, i bé!, per reflexionar de nou sobre aquest punt. Centrant-me, doncs, en aquest número de la constitució dogmatica del Vatici 11, faig una anilisi, certament parcial, de la fórmula: ministerium ecctesiasticum divinitus institutum; aixb ens pot permetre de treure'n unes conclusions cri- teriolhgiques amb vista a avancar en la interpretació de la naturalesa del ministeri eclesial. 41 6 RAMON POU RIUS 1. LA FÓRMULA: MINISTERIUM ECCLESIASTICUM DIVINITUS INSTITUTUM, INTREPRETADA EN EL N. 28 DE LA CONSTITUCIÓ LUMEN GENTIUM. a) Context histhric del n. 28. 33s important remarcar la transformació que va sofrir el primer es- quema sobre 1'Església presentat a discussió a i'aula conciliar, fins a arribar al text deñnitiu promulgat per Pau VI el dia 21 de novembre de 1964'. Bixant

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F