Affordable Access

Journal of European Social Policy, godina 14, 2004.

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

06.Knjige... 250 Rev. soc. polit., god. 12, br. 2, str. 237-254, Zagreb 2005. Knjige i časopisi Rev. soc. polit., god. 12, br. 2, str. 237-254, Zagreb 2005. 251 Knjige i časopisi JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY Godina 14, 2004. Kao i u nizu prijašnjih godišta i tekstovi objavljeni 2004. godine ponajviše fokusi- raju teme mirovinskih reformi, tržišta rada, obiteljske politike te različitih vidova soci- jalne Europe. Već su u prvom broju zastupljene sve te teme pa on započinje tekstom pod na- slovom The privatization of retirement in- come? Variation and trends in the income packages of old age pensioners, autora A. W. Pedersena. Kriza mirovinskih sustava ishodišna je točka svih rasprava o socijal- noj politici u suvremenoj Europi, a strate- gija diversifikacije (koja se, ipak, većinom svodi na privatizaciju dijela sustava) najče- šće odabrano rješenje. Tekst, stoga, anali- zira privatizaciju mirovinskih sustava u 9 zemalja OECD-a. No, prije analize dobro je raspraviti teorijske poglede na privatiza- ciju. Autor uočava dva bitna pogleda. Prvi privatizaciju vidi kao jednostavni funkcio- nalni ekvivalent javnom sustavu te smatra da međunacionalne varijacije samo maski- raju konvergenciju koja je na djelu između razvijenih kapitalističkih ekonomija. Takva je perspektiva naglašena u novijim OECD- ovim izvješćima o financijskim vidovima mirovinskih sustava. Druge teorijske per- spektive i dalje inzistiraju na dualističkom pogledu na dva vida socijalne politike prema starima. Taj pogled smatra da su posljedice privatizacije bitno različite od posljedica javnih sustava – privatizacija, naime, rezultira mnogo manjim redistri- butivnim učincima. Analiza pokazuje da su, usprkos sličnim trendovima, razlike među analiziranim zemljama i dalje prili- čno velike. Privatni dohodak starijih osoba i dalje je dominantniji u zemljama u kojima javni sustav jamči jedinstvene mirovinske naknade, kao što su Nizozemska, Danska ili, sve više, UK. Udio privatnog dohotka u star

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F