Affordable Access

Conreus, accés a la terra i proletarització a Manresa en el segle XVIII

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CONREUS, ACCÉS A LA TERRA i PROLETARITZACIO A MANRESA EN EL S. XVlll Llorenc Ferrer i Alós L'autor fa un estudi del procés de proletarització que sofreix Manresa, com la resta de ciutats del Principat durant el segle XVIII. E l pas del capital de la terra a la ciutat, aix i com la m& d'obra agraria que anud arraconant els velis esquemes del trebaii al camp i s'incorporard deeididament a l'activitat indus- trial, amb l a ciutat com a nucli rector d'aquest procés. Manresa en el s. XV l ll és una ciutat capdavantera. Es nota en el creixement de la població (de 5.647 a 1718, a 8.136 a 17871, en I'edifici de la Casa Gran d'aquest segle, en la creació de fabriques d'indianes, en I'irnpuls extraordi- nari de la indústria de la seda (els velers). . . i en un seguit de modi- f icacions econbmiques i socials que transformaren profundarnent el panorama de la Ciutat. Arnb aquest article volem acostar-nos a alguns d'aquests canvis que es pro- du i'ren. El paisatge agrari El tret més característic de Manresa era I'anella de regadiu que I'envoltava. El 20 Yo del terme en el XVIII. Practicarnent to t el blat de la Ciutat s'hi feia. Any s í i any no. Els Ilegurns es conreuaven també en els anys de repos i cap a finals, el canem arriba a ocupar la dotzena part del regadiu. Perb el blat collit era insuficient i calia importar-lo de I'Urgell i la Segarra. A l voltant d'aquest anell un altre de vinya. Una especialització que no arrencava de mitjans de segie corn a d'altres indrets de la Catalunya interior, sinó que a principis és ja existent i no sabem pas des de quin moment. La situa- ció geografica hi ajuda: el Pla de Bages esta en contacte permanent arnb els pobles de la muntanya i els pobles de la costa. Pot fer d'in- terrnediari. El vi té la sortida del Pirineu on no se n'hi fa i cap el mar podra enviar-s'hi I'aiguardent. Perb aquest procés implica una capacitat econbmica per comercia- litzar i els hornes capacos per fer- ho. Com

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments